Nawigacja

Dokumenty szkolne

Statut

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ

W

SZEWCACH NADOLNYCH

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP SZKOŁY

 

§   1.

1. Nazwa szkoły to: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Rodziców lub na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
 2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu
 3. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót o treści: Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych.

 

§   2.

 1. Siedziba szkoły:

 

Szewce Nadolne 14

99-311 Bedlno

powiat: kutnowski

województwo: łódzkie

 

§   3.

 1. Typ szkoły:

1)Publiczna i bezpłatna sześcioklasowa szkoła podstawowa.  

2)Edukacja szkolna w oddziale przedszkolnym i sześcioklasowej szkole podstawowej przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

a)etap 0   - oddział przedszkolny,

b)etap I   - klasy I – III  szkoły podstawowej,

c)etap II   - klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

 ROZDZIAŁ II

-  INFORMACJE O SZKOLE

 

§  4.

 1. Szkoła jest jednostką organizacyjną obejmującą sześcioletni cykl kształcenia  (klasy I-VI).
 1. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny finansowany przez Gminę Bedlno.
 2. Na wniosek rodziców, zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną, szkoła może tworzyć oddziały integracyjne - w miarę posiadanych środków budżetowych.

 

§  5.

Organ prowadzący szkołę to Gmina Bedlno.

 

§  6.

Organ nadzorujący szkołę to Łódzki Kurator Oświaty.

 

§  7.

Do obwodu szkoły włączone są następujące miejscowości: Potok, Mateuszew, Waliszew, Szewce Nadolne, Szewce Owsiane, Stanisławice, Szewce Nagórne, Szewce Walentyna, Czarnów, Wojszyce Parcel, Wojszyce Kolonia, Bedlno Kamieniec, Konstantynów, Wiktorów.

 

§  8.

Szkoła jako publiczna instytucja samorządowa wychowuje uczniów zgodnie z tradycjami narodu polskiego, ogólnoludzkimi normami moralnymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka kierując się uniwersalnym systemem wartości i respektowaniem chrześcijańskiego systemu wartości.

§  9.

Szkoła posiada sztandar, ceremoniał, logo i kronikę szkoły.

 

ROZDZIAŁ III -

SZTANDAR SZKOŁY I CEREMONIAŁ

 

§  9.

 1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych posiada Sztandar Szkoły i Ceremoniał. 

 

1)SZTANDAR SZKOŁY.

a)Sztandarem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych jest sztandar nadany szkole w dniu 8 września 2006 roku.

b)Rewers sztandaru przedstawia na zielonym tle hełm z wizerunkiem Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych. Za nim widnieją skrzyżowane karabiny z bagnetami, szable i lance ułańskie zakończone biało-czerwonymi chorągiewkami. Od dołu hełm okalają dwie czerwone róże związane biało-czerwoną wstęgą. Całość otacza napis SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ W SZEWCACH NADOLNYCH. W górnych rogach rewersu umieszczone są dwie daty: 1936 i 2006.

c)Tło awersu sztandaru jest białe. Na nim znajduje się czerwony krzyż czteroramienny ze słowami: „BÓG” na górze, „OJCZYZNA” na dole, z lewej strony „NAUKA”, a z prawej „HONOR”. W centralnej części krzyża wyhaftowany jest Biały Orzeł w Koronie.

d)Sztandar jest symbolem oraz najwyższym dobrem szkoły i należny mu jest taki sam szacunek,  jak symbolom narodowym.

e)W przypadku żałoby narodowej lub w trakcie udziału w uroczystościach pogrzebowych lub żałobnych sztandar należy ozdobić czarnym kirem.

f)Sztandar Szkoły przechowywany jest na górnym korytarzu przy Kąciku Patrona w zamykanej gablocie.

 

 1. POCZET SZTANDAROWY.
 1. Bycie członkiem Pocztu Sztandarowego jest najwyższym zaszczytem, jakiego może dostąpić uczeń szkoły. Są oni wybierani przez Radę Pedagogiczną spośród uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem z klasy V i VI.

b)Poczet sztandarowy  składa się z chorążego i asysty. Jedna osoba trzyma sztandar, dwie pozostałe stoją  po prawej i po lewej jego stronie.

c)Wszystkich członków Pocztu Sztandarowego obowiązuje strój galowy: dziewczęta – białe bluzki i czarne spódnice, chłopcy – czarny lub granatowy garnitur, biała koszula (dopuszcza się możliwość zdjęcia marynarki). Wszyscy członkowie Pocztu Sztandarowego są przepasani przez prawe ramię biało-czerwonymi szarfami, a na rękach mają białe rękawiczki. W okresie jesienno-zimowym pod szarfy zakładają granatowe peleryny ze złoto-białym haftem.

 

3)      CEREMONIAŁ. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE.

 1. Sztandar Szkoły powinien być obecny na najważniejszych uroczystościach szkolnych, a w szczególności na: rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, ślubowaniu pierwszoklasistów, święcie Patrona, akademiach z okazji świąt państwowych oraz na zaproszenie innych szkół i instytucji.

b)Wprowadzenie Sztandaru Szkoły przebiega następująco:

 • przed rozpoczęciem uroczystości Poczet Sztandarowy czeka przy wejściu do sali lub na placu, na którym odbywa się uroczystość;
 • Dyrektor Szkoły lub osoba prowadząca uroczystość prosi zebranych o powstanie, a następnie wygłasza formułę: „Baczność! Poczet Sztandarowy Sztandar Szkoły (Szkoły) wprowadzić!”;
 • Poczet Sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu sztandar należy pochylić pod kątem 45% do przodu;
 • Poczet Sztandarowy zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali i podnosi sztandar do pozycji pionowej. Następuje komenda „Spocznij!”, po której zebrani mogą usiąść.

c)Jeśli śpiewany jest hymn państwowy, Dyrektor Szkoły lub osoba prowadząca wygłasza formułę: „Do hymnu!” lub „Do hymnu państwowego!”. Wszyscy stoją na baczność. Podczas śpiewania hymnu sztandar należy pochylić do przodu pod kątem 45%. Po odśpiewaniu hymnu następuje komenda „Po hymnie!”. Zebrani mogą usiąść, Poczet podnosi sztandar do pozycji pionowej i staje w pozycji „Spocznij”.

 1. Sztandar Szkoły należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

e)Wyprowadzenie Sztandaru Szkoły przebiega następująco:

 • Dyrektor Szkoły lub prowadzący prosi zebranych o powstanie i wydaje komendę: „Baczność! Poczet Sztandarowy Sztandar Szkoły odprowadzić!”;
 • Poczet Sztandarowy wychodzi w ten sam sposób, w jaki wchodził – trzymając sztandar pod kątem 45%.
 1. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

 

4)CEREMONIAŁ. UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE.

 1. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend.
 2. Osoba trzymająca sztandar idzie w środku.
 3. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza, podnosząc sztandar do pozycji pionowej.
 4. W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości religijnej członkowie Pocztu Sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

e)Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

 • podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
 • podczas śpiewania Hymnu Państwowego i hymnów kościelnych;
 • podczas opuszczania trumny do grobu;
 • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
 • podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
 • na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.
 1. Po zakończonej uroczystości Poczet Sztandarowy wychodzi w taki sam sposób, w jaki wchodził. Wszyscy zebrani stoją.

 

5)CEREMONIAŁ: PRZEKAZANIE SZTANDARU.

a)Po odśpiewaniu hymnu narodowego na uroczystości zakończenia roku szkolnego następuje przekazanie Sztandaru Szkoły przez reprezentantów Pocztu Sztandarowego z klasy VI przedstawicielom klasy V.

b)Po komendzie „Do przekazania Sztandaru Szkoły!” reprezentanci klasy V i VI ustawiają się na środku sali naprzeciwko siebie, bokiem do publiczności.

c)Następuje złożenie przysięgi piątoklasistów o następującej treści: „Przyrzekamy dbać o Sztandar naszej Szkoły oraz godnie prezentować Go w Poczcie Sztandarowym podczas uroczystości szkolnych, lokalnych i kościelnych.”

d)Po złożeniu przysięgi chorąży przekazuje Sztandar Szkoły, a następnie ustępujący Poczet Sztandarowy zdejmuje szarfy i zakłada je następcom.

e)Po komendzie „Poczet Sztandarowy odprowadzić!” Sztandar Szkoły zostaje odprowadzony przez nowych reprezentantów.

 

 1. LOGO SZKOŁY

Logo szkoły ma kształt koła o czerwonym obrzeżu. W nie wpisane jest mniejsze koło, którego wypełnienie stanowi kolorowe zdjęcie przedstawiające wejście główne do budynku szkoły. Przestrzeń pomiędzy kołami jest od góry biała, na dole czerwona.  Po łuku ku górze od lewej do prawej strony umieszczona jest w niej nazwa szkoły i miejscowości określającej jej siedzibę.

 

ROZDZIAŁ IV

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 11.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i  Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz.759 i  Nr 162, poz.1126) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do życia w warunkach współczesnego świata poprzez:
 1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania  ze zrozumieniem,
 2. rozwijanie myślenia,
 3. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej i historycznej,
 4. kształtowanie postaw patriotycznych i humanistycznych,
 5. rozwój indywidualnych zdolności twórczych i zainteresowań ucznia, kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną,
 6. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości oraz podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 7. kształtowanie pozytywnego stosunku do siebie i otaczającego świata;
 1. umożliwia absolwentom kontynuowanie dalszego kształcenia w gimnazjum;
 2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych  w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; uznając zasady:
 1. pełnej odpowiedzialności rodziców za wychowanie swoich dzieci,
 2. wspomagania wychowawczej roli rodziny,
 3. wzmacniania wysiłku wychowawczego domu rodzinnego;

4)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

5)odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły.

 1. Zadania szkoły wynikające z prawa oświatowego do rozwoju i kształtowania będą realizowane poprzez:
 1. umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na zasadzie uznania prawa do nauczania języka ojczystego, historii i kultury oraz organizację nauki religii lub/i etyki na życzenie rodziców,
 2. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, powodującej eliminowanie napięć psychicznych prowadzących do niepowodzeń szkolnych, stosowanie porad i wskazań  w rozwiązywaniu trudności powstałych na bazie konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych i przeciwdziałanie różnorodnym przypadkom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
 3. opiekowanie się uczniami niepełnosprawnymi w ramach szkolnych działań integracyjnych,
 4. umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 5. utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 6. kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 7. tworzenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości.
 1. Warunki i sposób wykonywania zadań wymienionych w pkt.1) – 7) określają odrębne przepisy prawa oświatowego.
 2. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej i pozaszkolnej poprzez:
 1. nauczanie przedmiotowe i realizację projektów edukacyjnych ścieżek edukacyjnych (czytelniczej i medialnej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej) w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych,
 2. prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć kompensacyjno – wyrównawczych,
 3. pracę wychowawcy klasowego ukierunkowana na realizację zadań statutowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 1. Szkoła  realizuje wytyczone cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi regionu.
 2. Szkoła ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka odbywającego zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne.
 3. Celem uniknięcia zagrożeń dla bezpiecznego przebiegu zajęć należy stosować następujące normy:
 1. obowiązkowego sprawdzania obecności na zajęciach, poprzez pozostawienie pustego pola w dzienniku zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych w przypadku obecności ucznia, zaznaczenie pionowa kreską nieobecności ucznia na każdej godzinie zajęć, zapisanie litery S na pionowej kresce w przypadku spóźnienia się ucznia na zajęcia.
 2. skutecznego reagowania na zachowania stwarzające niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia uczniów,
 3. przygotowania programu wycieczki i zapoznania uczestników z zasadami i warunkami bezpiecznego zachowania się podczas jej trwania,
 4. zapewnienie opieki i  bezpieczeństwa uczniom przy wyjściu (wyjeździe) poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości lub  poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły (liczba opiekunów przypadających na grupę określona jest w „Regulaminie wyjazdów i wycieczek szkolnych”),
 5. w wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku  do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
 6. opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem  z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 7. wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia karty wycieczki i przedstawienia jej Dyrektorowi Szkoły do akceptacji,
 8. w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych,
 9.  urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej winny zapewniać bezpieczne korzystanie.  Stan techniczny  i przydatność tych urządzeń oraz sprzętu muszą być sprawdzane przed każdymi zajęciami,
 10.  w czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwrócić szczególną uwagę dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności, na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność uczniów,

11) uczniom przebywającym w czasie przerw międzylekcyjnych w budynku szkolnym lub na boisku szkolnym należy zapewnić odpowiedni nadzór nauczycieli,

12) uczniowie mogą korzystać ze sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej oraz sprzętów i urządzeń znajdujących się na korytarzach, boisku szkolnym i placu zabaw zgodnie z przyjętymi regulaminami,

13) nauczyciele omawiają zasady bezpieczeństwa na lekcjach wychowawczych,

14) przeprowadzane są próbne alarmy przeciwpożarowe,

15) dyżury nauczycielskie rozpoczynają się o godzinie 8.15 i są określone miejscem oraz czasem wypełniania czynności wychowawczo – opiekuńczych,

16) obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela dyżurującego określone są  w Regulaminie  Dyżurów,

17) wejście uczniom do szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych umożliwia się od godziny 8.00,

18) pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkole winny być wietrzone w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

19) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu.

8.Nauczyciele i wychowawcy klas są zobowiązani sprawować następujące działania opiekuńcze:

1)W stosunku do dzieci klasy I:

a)poznać warunki środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzinnej,

b)zapoznać uczniów z odpowiednimi pomieszczeniami szkolnymi, określając ich przeznaczenie,

c)zapoznać uczniów z osobami  wypełniającymi określone funkcje pracownicze.

2)W stosunku do uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku:

a)zapewnić bezpieczny pobyt na terenie szkoły przez szczególnie wzmożoną opiekę wychowawczą w czasie  zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych,

b)umożliwić zajmowanie właściwego miejsca pracy w poszczególnych pomieszczeniach lekcyjnych (np. blisko tablicy i stanowiska nauczyciela),

c)zwracać uwagę na tempo pracy ucznia w bezpośrednim toku lekcyjnym,

d)dostosować metody i formy pracy z uwzględnieniem wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej instytucji orzekającej o dysfunkcjach ucznia,

3) W stosunku do uczniów, u których warunki rodzinne lub losowe stwarzają potrzeby szczególnej opieki:

a)udzielać pomocy wychowawczej dzieciom pozostającym w rodzinach zastępczych,

b)wnioskować do organu prowadzącego szkołę o przeznaczenie środków na stałą lub doraźną pomoc materialną,

c)współdziałać z organizacjami i instytucjami realizującymi pomoc dzieciom.

9.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej  „wychowawcą”.

10.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap kształcenia.

11.Rodzice i uczniowie mają prawo wyrażania opinii dotyczącej doboru lub zmiany nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzył zadania wychowawcy.

1)Tryb postępowania przyjmuje się jako obowiązujący:

a)pisemne przedstawienie opinii rodziców i uczniów z odpowiednią motywacją dyrektorowi szkoły,

b)przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminie określonym w KPA,

c)przedstawienie zainteresowanym sprawą decyzji podjętej przez dyrektora  szkoły.

2)W trybie odwoławczym od podjętej decyzji przez dyrektora można występować z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o ponowne zbadanie sprawy.

 1.  Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów określają odrębne przepisy prawa oświatowego.
 1. Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania opracowany został na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z poz. zm.).

13.Zadania nauczycielskich zespołów organizowanych wewnątrz rady pedagogicznej określają odrębne przepisy prawa oświatowego.

14.PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY.

1)Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2)Program Wychowawczy Szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz szkolnym programem profilaktyki i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

3)Program wychowawczy szkoły opracowuje się w oparciu o przyjęte i opisane cele wychowawcze w odniesieniu do powierzonych uczniów. Program wychowawczy określa system wartości, postaw i standardów zachowania, jakie będzie uznawał uczeń i absolwent szkoły.

4)Ocena realizacji programu wychowawczego na poszczególnych jego etapach dokonywana jest przez Radę Pedagogiczną na jej posiedzeniu podsumowującym rok szkolny.

5)Uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły są:

a)kalendarz imprez i uroczystości szkolnych,

b)plany pracy wychowawców klas,

c)tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego.

15.SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI.

 1. Szkolny Program Profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska.

2)Szkolny Program Profilaktyki opisuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3)Szkolny Program Profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i Programem Wychowawczym Szkoły.

4)Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki jest zadaniem każdego nauczyciela.

 

§ 12 

POMOC PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNA

1.      Cele i zadania szkoła realizuje w tym zakresie poprzez:

1)dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości rozwoju psychofizycznego uczniów,

2)umożliwienie wyrównania i likwidowania opóźnień rozwoju psychologicznego uczniów, poprzez organizację zajęć lub klas specjalistycznych  - zasady tworzenia i organizacji klas regulują odrębne przepisy,

3)organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych i innych w zależności od potrzeb i możliwości szkoły,

4)umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, poprzez nauczanie indywidualne i nauczanie zintegrowane,

5)zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym, poprzez umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów lub toków nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie – szczegółowe zasady i tryb zwolnień określają odrębne przepisy,

6)tworzenie,  realizowanie programów profilaktycznych,

7)współpracę z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi.

 1. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest dla uczniów: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, chorych przewlekle, będących w sytuacji kryzysowej i traumatycznej, mających niepowodzenia szkolne, zaniedbanych środowiskowo, z trudnościami adaptacyjnymi.
 2. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi.

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

       a) rodzicami uczniów; 

 1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 2. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 3. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 4. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia;
 2.  rodziców ucznia;
 3. dyrektora szkoły,
 4. nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 6.  poradni;
 7. pomocy nauczyciela;
 8. pracownika socjalnego;
 9.  asystenta rodziny;
 10. kuratora sądowego.

3) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w przedszkolu i szkole prowadzą w szczególności:

1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

 2) w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

 b) szczególnych uzdolnień

 

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1)zajęć rozwijających uzdolnienia.

2)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

3)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych.

4)zajęć socjoterapeutycznych.

5)zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

6)porad i konsultacji.

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
  Liczba uczestników do 8.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań wynikających z podstawy programowej. Liczba uczestników do 8.
 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników do 5.
 4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników do 4.
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników do 10.
 6. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 min, a godzina zajęć specjalistycznych 60 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 min, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas zajęć. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 7. Zespół tworzy się dla ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. nie posiadającego orzeczenia ani opinii, ale u którego rozpoznano indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
 1. Do zadań zespołu należy:
 1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.                z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz potrzeby psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.
 2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. A w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z  uwzględnieniem zaleceń poradni.
 3. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.
 1. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Informuje o tym rodziców ucznia. Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów, okresu, wymiaru godzin udzielania pomocy opracowuje dla ucznia  formy pracy  edukacyjny. Zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając efektywność pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 2. W miarę potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego. W przypadku posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET), a w przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii PPP lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera z nauki drugiego języka obcego.

 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie

 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest:

 

 1. w oddziale ogólnodostępnym;
 2. w oddziałach integracyjnych.

 

 2. 1) Szkoła zapewnia dzieciom i uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

 

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
  i możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia;
 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
 6. dla dzieci lub uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji

2) Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

     3. Dziecku lub uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

 

      1) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierającego, oraz zgody rodziców.

 

     2) Opinię, o której mowa w ust. 3 sporządza się na piśmie.

 

     3) Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

 

    4) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole.

 

     5) Przedłużenie nauki dziecku lub  uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

 

 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

 

 1. psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

     

4.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 rok życia.

 

5. 1) Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                         z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

 

      2) Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

 

      3) Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

 6. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

 

 1. korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna);
 2.  korygujące wady mowy ( zajęcia logopedyczne);
 3.  korekcyjno – kompensacyjne;
 4. terapii pedagogicznej,
 5.  nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;
 6. Zajęcia specjalistyczne

 

   7. 1)  W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

       2) Nauczyciele, o których mowa w pkt. 1:

 

 1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
 2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 

        3) Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

 

   8. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,  przeprowadzanego zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

       1) Dostosowanie warunków przeprowadzenia sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

 

 1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

 

 1. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu,

 

 1. zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

      2) Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE     w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

 

      3) Zapewnienie warunków, o których mowa w pkt. 2  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

9. Dziecko lub uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w § 12 Rozdział POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA.

 

  10. 1) W szkole powołuje się Zespół ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

 

          2) W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, nauczyciele prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

 

          3) Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

 

          4)  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

 

 1. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 

          5) Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych dziecka lub ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

 

  6) Dla dzieci i uczniów, o których mowa w pkt. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

      

 1. Program opracowuje się w terminie:
 1. do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie  w przedszkolu lub w szkole,
 2. 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny,
 3.  w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

 

      8) Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:

 

I. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia wraz z określeniem odpowiednich  metod i formy pracy z dzieckiem lub uczniem;

 

II. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, z tym, że  w przypadku:

 

 1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o chara- kterze socjoterapeutycznym,

 

III. formy, sposoby i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;

 

IV. działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w pkt. 1, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 

V. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub  ucznia;

 

VI. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka lub ucznia w realizacji zadań,  o których mowa w ust. 2 pkt 1), pkt 2)

 

VII. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:

 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego;

2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją;

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

 

11. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

 

 12. Rodzice dziecka lub ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 

 

13. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

 14. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WSPIERANIA UCZNIÓW

I ŚWIADCZENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów  i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy:

 

 1. prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
 1. zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
 1. świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

 

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.

 

 1. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

 

 1. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;

 

 1. udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;

 

 1. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

 

 1. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych),

 

 1. współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                  i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

 

 1. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej   i behawioralnej;

 

 1. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

 

 1. stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

 

 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej;

 

 1. obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi;

 

 1. udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach określonych w statucie szkoły;

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY SZKOŁY

§   12.

1. Organami szkoły są:

1)Dyrektor Szkoły,

2)Rada Pedagogiczna,

3)Rada Rodziców,

4)Samorząd Uczniowski.

 

 2.   DYREKTOR SZKOŁY.

1)Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza organ prowadzący szkołę.

2)Dyrektor powoływany i odwoływany jest w trybie i na zasadach określonych w Ustawie  o Systemie Oświaty.

 1. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy:

a)kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c)sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

e)dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  a także organizacja administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły

o r a z

f)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

g)odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole,

h)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 

3. RADA PEDAGOGICZNA.

1)Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2)W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele (pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni) zatrudnieni w szkole.

3)Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4)Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

5)Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady. 

6)Do kompetencji  stanowiących R a d y   P e d a g o g i c z n e j   należy:

a)zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

b)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną,

d)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów przy zapewnieniu możliwości przeniesienia do innej szkoły lub decyzji kuratora oświaty, zwalniającego ucznia od spełniania obowiązku szkolnego,

f).

p o n a d t o

 1. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
 2. opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 3. opiniowanie wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych zadań i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,

l)uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów                             w obecności co najmniej połowy jej członków,

 1. nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na  posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 2.  Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności,
 3. zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane,
 4. inne zadania Rady Pedagogicznej określają odrębne przepisy prawa oświatowego.

7)Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt. 6) niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

4. RADA RODZICÓW.

1)W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 1. Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)opiniowanie planu zaopatrzenia finansowego szkoły,

b)gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,

c)organizacja i realizacja pomocy materialnej uczniom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji  życiowej (losowej i materialnej),

d)współdziałanie w sprawach związanych z nauką i wychowaniem dzieci, szczególnie w trudnych przypadkach pedagogicznych,

e)udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej w organizacji wycieczek szkolnych, imprez sportowo - rekreacyjnych i rozgrywkach oraz w prowadzeniu innych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

f)występowanie z wnioskami i opiniami do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, dotyczącymi wszelkich spraw szkoły.

5)W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

5. SAMORZĄD UCZNIOWSKI.

1)W szkole działa Samorząd Uczniowski.

2)Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3)Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4)Wybory  Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się pod koniec września według odrębnego regulaminu.

5)Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

6)Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły w zakresie realizacji podstawowych praw uczniowskich, szczegółowo takich jak:

a)prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

f)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

6.  Współdziałanie organów szkoły podlega zasadom:

1)zapewnienia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą,

2)zapewnienia przepływu bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,

3)umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły przez negocjatora nie zaangażowanego w spór.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§    12.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

1) Termin zakończenia I półrocza w roku szkolnym następuje zawsze w ostatni piątek stycznia.

2.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora - najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

1)Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2)W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie   z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3)W arkuszu organizacji szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić  w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§    13.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

1.W Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych funkcjonuje oddział przedszkolny.

1) Podstawy prawne działania oddziału przedszkolnego:

a)Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

b)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 664   z późniejszymi zmianami).

c)Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624  z późniejszymi zmianami).

d)Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532)

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz. U. z 2015 r., poz. 1113)

 

2)POSTANOWIENIA OGÓLNE:

a)oddział przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co najmniej 25 godzin,

b)do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat (w uzasadnionych przypadkach młodsze) odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

c)w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 6 - letnie na wniosek rodzica o odroczenie obowiązku szkolnego i na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej

3)CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

a)Celem oddziału przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów  i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,

b) cele  te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej oddziału przedszkolnego.

c) aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
 • wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
 • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

4)ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

a) Organami oddziału przedszkolnego są:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych,

- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych (nauczyciel oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład),

- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych.

5)ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

a)Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.

b)Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności: liczbę pracowników, czas pracy oddziału przedszkolnego, ogólna liczba godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

c)Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

d)Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób.

e)Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:

 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 • co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci -1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie szkolnym, w parku itp. (organizowane tam są gry  i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),
 • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający treści z podstawy programowej oraz realizację współczesnych koncepcji dydaktycznych, dopuszczany przez dyrektora do użytku w przedszkolu.

g)Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

h)Czas trwania religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzone dwa razy takie zajęcia.

i)Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

j)Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.

k)Organizację pracy oddziału przedszkolnego, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych  określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

l) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

m)Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 25 godzin tygodniowo.

n) Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.

o)Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 • przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego (dowóz zgodą rodziców, osoby upoważnione do odbioru)
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku;

p)Nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym.

6)ZADANIA NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

a) Nauczyciel obowiązany jest:

 • rzetelnie realizować  zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami oddziału przedszkolnego: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkolę;
 • wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

b) Nauczyciel :

 • prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 6 - lub 5 letnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat);
 • planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z obowiązującym programem i ponosi odpowiedzialności za jej jakość;
  • wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania;
  • stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania;
  • podnosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;
  • współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;
  • planuje własny rozwój zawodowy – systematyczne podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  • dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń;
  • eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci;
  • współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących;
  • bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej;
  • inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

7)WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci od 5 roku życia. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci 4- letnie na pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora oraz dzieci 6- letnie na wniosek rodzica o odroczenie obowiązku szkolnego i na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Dziecko w przedszkolu ma  prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania jego godności osobistej;
 • poszanowania własności;
 • opieki, ochrony i ubezpieczenia;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby.
 1. Dziecku w przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegająca na rozpoznaniu i zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określone zostały w  § 12 Statutu.

 

8)POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

b)Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

c)Zmiany w statucie wprowadza uchwałą Rada Pedagogiczna na wniosek organów szkoły.

d)Zasady rekrutacji do przedszkola określa odrębny regulamin.

 

§ 14.

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, złożony z uczniów w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczących się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym  z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 1. Liczba uczniów w klasach I-III nie powinna przekroczyć 25. (maksymalną i minimalną liczbę określa organ prowadzący).

 

1) Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2) W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły jest obowiązany:

a) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Rady Rodziców oddziału

lub

b) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.

 

3)  W przypadkach, jak w pkt 2), dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4) Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w pkt. 3)

 

3.Oddziałem opiekuje się wychowawca.

4.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

5.Oddział można dzielić na grupy na zajęcia z języków obcych oraz informatyki , z zastrzeżeniem ust.2.

 1. W klasach IV – VI podział na grupy jest obowiązkowy w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i zajęciach komputerowych informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, a także w celu zapewnienia każdemu uczniowi osobnego stanowiska przy komputerze.

7.W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

8.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

9.Niektóre zajęcia obowiązkowe - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych,  a także podczas wycieczek.  

10.Koła i zespoły zainteresowań oraz inne zajęcia nadobowiązkowe finansowane z budżetu szkoły powinny liczyć od 5 do 15 uczestników w grupie. Liczba uczestników zajęć korekcyjno - kompensacyjnych nie powinna przekraczać 5 osób, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych - nie powinna przekraczać 8 osób.

11.W szczególnych przypadkach liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 4, może być większa lub mniejsza.

12.W przypadku zajęć dydaktyczno - wyrównawczych zajęcia prowadzą nauczyciele właściwego przedmiotu obowiązkowego. W przypadku zajęć korekcyjno – kompensacyjnych nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

13.Udział uczniów w zajęciach kół i zespołów zainteresowań jest dobrowolny.

 

§ 15.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 16.

1.Ucznia można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu rodziców.

2.Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

3.Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarzem.

 

§ 17.

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. W edukacji wczesnoszkolnej nie ma podziału na jednostki lekcyjne.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

 

 1.   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem  nauczania;
 2.   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 3.   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
 1. zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;
 2. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 1.   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 2.   zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 

  ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;

 

 1. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 

 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

 

 1. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 - 6 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców.

 

 1. Zajęcia wymienione w ust. 2- 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasie I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 1. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań uczniów, organizowanie zbiórek zuchowych i harcerskich. Przydział godzin następuje w terminie do 1 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

 

 1. Na życzenie rodziców szkoła organizuje uczniom naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1.  Uczniom danego oddziału  organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 

 1.  Uczeń nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.6, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach

 

 1.  Zajęcia, o których mowa w ust.6, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica   zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w  statucie szkoły - Rozdział V – Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

 

 1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

 1.  Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia    z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

§ 18.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

1) W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe,

2) Zasady wypożyczania uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin.

 

2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, absolwenci, rodzice a także studenci odbywający praktyki pedagogiczne.

3.Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1)gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza biblioteką,

3)prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów (w grupach bądź oddziałach).

4.Godziny pracy biblioteki winny umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.Szczegółowy plan pracy biblioteki szkolnej zatwierdza Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na prace wewnętrzne w bibliotece.

6.Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:

1)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w bibliotece szkolnej (podczas zajęć bibliotecznych);

2)zaopatrzenie księgozbioru bibliotecznego w nowe pozycje wydawnicze, uzależnione od możliwości finansowych szkoły;

3)opracowanie i udostępnienie księgozbioru użytkownikom szkoły;

4)współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w realizacji programu nauczania i doskonalenia zawodowego;

5)organizowanie i propagowanie czytelnictwa książek, czasopism (w miarę posiadanych środków finansowych) wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

6)organizowanie i prowadzenie w bibliotece zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu wiedzy o książce, przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;

7)udzielanie nauczycielom pomocy w zakresie wzbogacania języka ojczystego uczniów oraz wdrażania uczniów do umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;

8)zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień;

9)przyczynianie się do przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły  i środowiska lokalnego;

10)organizowanie zespołu bibliotecznego spośród uczniów zainteresowanych pracą w bibliotece;

 1. prowadzenie ewidencji księgozbioru, materiałów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych;
 2. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki okresowej oraz indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;
 3. planowanie pracy: opracowanie rocznego planu pracy biblioteki, terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych;
 4. składanie do dyrektora szkoły sprawozdań z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;
 5.  korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

 

 

§ 19.

ŚWIETLICA SZKOLNA

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazdy do szkoły, szkoła może organizować świetlicę.

2.Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły, która organizuje zajęcia, jeżeli posiada odpowiednie pomieszczenia, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe.

3.Celem działalności świetlicy jest:

1)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w świetlicy, podczas obiadów w jadalni,

2)zorganizowanie opieki wychowawczej,

3)udzielanie uczniom słabym pomocy w nauce,

4)zagospodarowanie uczniom czasu wolnego.

4.Dla osiągnięcia założonych celów ś w i e t l i c a powinna :

1)stwarzać uczniom możliwości spożywania ciepłego posiłku podczas ich pobytu w szkole,

2)stwarzać warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej,

3)rozwijać zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia dzieci poprzez różnorodne formy zajęć,

4)przygotować dzieci do uczestnictwa w kulturze poprzez organizowanie imprez, rozrywki indywidualnej i zbiorowej,

5)kształtować nawyki kultury życia codziennego ze szczególnym  uwzględnieniem zasad kultury zdrowotnej,

6)organizować zajęcia sportowe celem poprawy rozwoju fizycznego dzieci.

5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych liczących w zasadzie nie mniej niż 25 uczestników.

 

§ 20.

1.Szkoła może przyjąć słuchaczy zakładu kształcenia nauczycieli

 1. Zawarcie porozumienia między nauczycielem a przedstawicielem zakładu kształcenia nauczycieli  lub szkoły wyższej musi uzyskać zgodę dyrektora szkoły.

 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony nauczyciel.

 

§ 21.

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:

1)izby lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem,

2)bibliotekę,

3)pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

4)salę korekcyjno - sportową,

5)szatnię

6)jadalnię,

7)sanitariaty,

8)korytarze,

9)pokój nauczycielski,

10)harcówkę z muzeum szkolnym,

11)strychy.

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§  22.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno - technicznych, administracyjnych i pracowników obsługowych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

1)Nauczycieli zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły, z zachowaniem przepisów Karty Nauczyciela oraz przepisów prawa pracy.

2)Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy, ustalając zakresy obowiązków i odpowiedzialności tych pracowników 

3. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 

§  23.

1.Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w formie klasowych, grupowych i indywidualnych spotkań informacyjnych. Podczas organizacji tego typu form współdziałania należy uwzględnić prawo rodziców do:

1)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole,

2)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3)uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  i przyczyn trudności w nauce,

4)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5)wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

2.Częstotliwość organizowania spotkań w celu wymiany informacji dotyczącej postępów w nauce i zachowaniu nie powinny odbywać się rzadziej niż raz na kwartał w czasie wolnym od realizowania podstawowych obowiązków nauczycielskich.

3.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej oraz nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania w terminie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W tym celu stosuje się odpowiednie formularze, potwierdzające przyjęcie informacji do wiadomości przez ucznia i jego rodziców.

4.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów nauczania i wychowawcy klas mają obowiązek poinformować ucznia o proponowanych dla niego stopniach okresowych (rocznych).

 

§  24.

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom powierzonych jego opiece w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych.

2.Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.

1)W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.

3.Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

4.Zakres zadań nauczycieli dotyczy w szczególności:

1)kierowania całokształtem poczynań uczniów w procesie zdobywania wiedzy  i umiejętności poprzez prawidłowy przebieg działań dydaktyczno -wychowawczych

2)dbałości o rozwój fizyczny i umysłowy uczniów opartej na zasadzie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych   i szkolnych oraz jego wspieranie poprzez dokonanie rozeznania potrzeb, zainteresowań  i uzdolnień, a także stwarzanie warunków zaspakajania potrzeb,  rozwoju zainteresowań   i uzdolnień;

3)sumiennego przygotowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, sprzyjających rozbudzaniu i wyzwalaniu aktywności poznawczej;

 1. sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów uwzględniającego jasne i czytelne  kryteria ocen będące podstawą klasyfikowania i promowania,

4) bezstronnego, rzetelnego i sprawiedliwego oceniania bieżącego wiedzy i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

a) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania;

b) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,

c) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

5) utrzymywania systematycznych kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) celem informowania o postępach szkolnych oraz wskazywania postępowania  w przezwyciężaniu trudności w okresach niepowodzeń szkolnych,

6) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia własnego poziomu wiedzy merytorycznej, aktywnego udziału  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej  i udziału w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwa w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia w  porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

7) dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

8) rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

9) prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

10) wnioskowania do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

11) dostosowania wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

12) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowywania do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach;

13) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznania możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

14) współpracy z wychowawcą i samorządem klasowym;

15) indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów;

16) aktywnego udziału w życiu szkoły: współorganizowania i uczestnictwa w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieki nad uczniami skupionymi w organizacjach, kołach przedmiotowym, kołach  zainteresowań lub innych  formach organizacyjnych;

17) przestrzegania dyscypliny pracy oraz innych zapisów  Kp, w tym: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrektora szkoły o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;

18) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, terminowego dokonywania prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzania własnoręcznym podpisem odbytych zajęć;

19) kierowania się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;

20) przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców;

21) przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje pracownicze;

22) opracowania lub dokonania wyboru programu nauczania, wyboru odpowiedniego podręcznika;

23) uczestniczenia w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

 

§ 25.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie  i wykonanie ewaluacji szkolnego zestawu programów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych programów.

2. W szkole można utworzyć zespół wychowawczy lub problemowo - zadaniowy.

3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.

5. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 i 3 należy w szczególności:

1)ustalenie wewnątrzszkolnego systemu uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

2)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie  wyboru programów nauczania,

3)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

6. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół.

1)zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz  w roku.

2)zespół realizuje zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach.

 

§   26.

1. Zadaniem w y c h o w a w c y jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez  klasowych i szkolnych,

2)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3)inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniów,

4)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami z innymi członkami społeczności szkoły.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1)otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b)treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

3)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami, niepowodzeniami oraz problemami zdrowotnymi),

4)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a)poznania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

b)współdziałania z rodzicami, udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)włączania ich do spraw życia klasy i szkoły.

5)współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań  i szczególnych uzdolnień uczniów, organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają  przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3. Zadania wychowawcy powinny być wypełniane poprzez następujące formy:

1)obserwację wychowanków podczas organizacji i realizacji różnorodnych działań wychowawczych,

2)inspirowanie do przygotowania i organizacji imprez realizowanych na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

3)okazywanie stałej troski o właściwą realizację obowiązku szkolnego przez uczniów powierzonych jego opiece,

4)stwarzanie warunków dla prawidłowej pracy samorządu klasowego,

5)organizowanie spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji o postępach uczniowskich:

a)czterokrotnie w ciągu roku szkolnego spotkania rodziców z wychowawcą i innymi nauczycielami określa się jako obowiązek dla zapewnienia właściwej współpracy szkoły i domu rodzinnego,

 1. Spotkania indywidualne - „Dni otwarte dla rodziców” organizowane w każdym miesiącu nauki. O terminach spotkań w poszczególnych miesiącach dyrektor informuje rodziców na pierwszym zebraniu ogólnym we wrześniu.

6)przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w przypadkach szczególnych potrzeb wychowawczych,

7)informowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc przed wystawieniem ocen okresowych (rocznych) na odpowiednim druku (formularzu) po dokonaniu uzgodnień z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) nauczania i potwierdzeniu własnoręcznym podpisem  przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego).

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5. Dyrektor Szkoły jest obowiązany do wskazania możliwości uzyskania tej pomocy przez wychowawcę (szczególnie początkującym nauczycielom – wychowawcom) z jednoczesnym określeniem potrzebnej dokumentacji celem uzyskania pomocy i wskazań doradczych od instytucji oświatowych i innych. 

 

ROZDZIAŁVIII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§   27.

1.Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się na podstawie następujących zasad:

1)z  urzędu - dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,

2)na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) - dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku wolnych miejsc w odpowiedniej klasie.

3)na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, Ustawy o Systemie Oświaty, poza oddziałem przedszkolnym  i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

 1. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w odrębnych  przepisach, w przypadku przyjmowania  do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą (na podstawie art.16 ust. 11 ustawy).

 

§   28.

1. Uczeń ma    p r a w o    do:

1)właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej a mianowicie:

a)równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

b)różnorodności lekcji w każdym dniu zajęć,

c)niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu  z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,

2)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3)korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

5)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności  dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8)pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

10)bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,

11)do reprezentowania go przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na posiedzeniu  klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;

12)do przedłożenia mu informacji z posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej są zobowiązani nauczyciele przedmiotów nauczania oraz wychowawcy w zakresie oceny z zachowania.

2. Uczeń ma   o b o w i ą z e k  przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły  a zwłaszcza dotyczących :

1)systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2)regularnego odrabiania zadań domowych,

3)kulturalnego zachowania się podczas zajęć polegającego na:

a)spokojnym zajęciu wyznaczonego miejsca w klasie,

b)przygotowaniu niezbędnych przyborów, pomocy, podręcznika, zeszytu itp.

c)zabieraniu głosu po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela,

d)braku rozmów z kolegą (koleżanką) na lekcji,

e)stosowaniu form grzecznościowych.

4)prowadzenia zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych,

5)na miarę swoich możliwości wkładania wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków w trakcie zajęć wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych;

6)usprawiedliwiania w ciągu pierwszego tygodnia po powrocie do szkoły nieobecności  na zajęciach edukacyjnych,

a)za usprawiedliwienie uważa się wydane przez lekarza zaświadczenie o chorobie oraz pisemne wyjaśnienie nieobecności ucznia przez jego rodziców (prawnych opiekunów),

7)dbania o własny wygląd,

8) noszenia odpowiedniego stroju szkolnego na terenie szkoły:

a)za strój szkolny uważa się u chłopców granatową kamizelkę z czerwonymi lamówkami  i z trzema kieszeniami, na górnej kieszeni umieszczone jest nazwa szkoły; u dziewcząt granatową tunikę na szelki z czerwonymi lamówkami i kieszenią u góry, na której umieszczona jest nazwa szkoły,

b)wzór stroju określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego,

c)uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju galowego (strój szkolny połączony z białą koszulą lub bluzką oraz czarnymi spodniami lub spódniczką ewentualnie tylko biała koszula lub bluzka oraz czarne spodnie lub spódniczka) w trakcie uroczystości szkolnych i państwowych;

d)uczeń nie ma obowiązku noszenia stroju szkolnego podczas dyskotek, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek.

9) kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,

10) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,

11)  dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

12)  przestrzegania godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły.

3. Uczeń nie może przynosić do szkoły telefonu komórkowego, urządzenia MP3, MP4, smartfonu, dyktafonu, aparatu fotograficznego, itp. Każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku  innych osób bez ich wiedzy i zgody. W wyjątkowych sytuacjach tylko za zgodą dyrektora szkoły.

4. W przypadku złamania przez ucznia zakazu, o którym mowa w pkt. 3, uczeń jest zobowiązany przekazać telefon komórkowy, aparat fotograficzny, MP3, MP4, smartfon, dyktafon lub inne urządzenie nagrywające do depozytu Dyrektora Szkoły. Odbiór tych urządzeń jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

 

§   29.

RODZAJE NAGRÓD STOSOWANYCH W SZKOLE WOBEC UCZNIÓW.

ZASADY ICH STOSOWANIA.

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

1) rzetelną naukę,

2) pracę społeczną,

3) wzorową postawę – Nagroda Fair Play,

4) wybitne osiągnięcia,

5) 100% frekwencję,

6)godne reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym,

7)reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

2.  DO WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD  ustalonych przez szkołę należą:

1)pochwała wychowawcy wobec klasy,

2) pochwała Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym,

3) umieszczenie zdjęcia i informacji o uczniu na gazetce szkolnej,

4) list gratulacyjny dla rodziców,

5) przyznanie dyplomu wzorowego ucznia,

6) przyznanie dyplomów uznania i dyplomu FAIR PLAY,

7) nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez Radę Rodziców lub inne podmioty wspierające działalność statutową szkoły,

8) inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez władze oświatowe według odrębnych zasad.

3. Przyznanie dyplomu wzorowego ucznia i listu gratulacyjnego dla rodziców jest określone spełnieniem następujących warunków:

1)dla uczniów klas IV- VI co najmniej bardzo dobra ocena zachowania i średnia ocen z przedmiotów nauczania - 4,75

4. Nagrodę i dyplom Fair Play przyznaje Rada Pedagogiczna.

5. Na świadectwie szkolnym i w arkuszach ocen w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia zapisuje się informacje dotyczące zajęcia I, II, III miejsca i wyróżnień w konkursach:

1)organizowanych przez kuratora oświaty,

2)na szczeblu krajowym,

3)na szczeblu wojewódzkim,

4)na szczeblu regionalnym

5)na szczeblu powiatowym.

 

§ 30.

RODZAJ KAR STOSOWANYCH W SZKOLE WOBEC UCZNIÓW. 

ZASADY ICH STOSOWANIA ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY.

1.Uczniowie mogą być ukarani za:

1)niewypełnianie obowiązków szkolnych,

2)naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły

3)niszczenie mienia szkoły,

4)świadome łamanie przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych,

5)przeszkadzanie w jakimkolwiek egzaminie odbywającym się na terenie szkoły,

6)popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo w myśl przepisów obowiązującego prawa,

7)stwierdzone palenie papierosów na terenie szkoły lub w jej bezpośrednim otoczeniu,

8)fałszowanie ocen i dokumentów (zwolnień lekarskich, wpisywania ocen do dziennika i dokonanie innych samowolnych wpisów do dokumentacji szkolnej),

9)spożywanie posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych bez zgody nauczyciela;

10)rejestrowanie przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,

11)używanie podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych.

2.Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:

1)upomnieniem wychowawcy klasy;

2)naganą wychowawcy klasy;

3)naganą Dyrektora Szkoły;

4)nietypowaniem  ucznia  do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  Szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;

5)nietypowaniem  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  Dyrektora  Szkoły na  wniosek wychowawcy;

6)zakazem udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

7)skreśleniem z listy uczniów lub przeniesieniem do innej szkoły.

3.Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary za pośrednictwem Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego w terminie siedmiu dni od daty wymierzenia kary do:

1)Dyrektora Szkoły - w sprawie kar nałożonych  przez wychowawcę klasy,

2)Rady Pedagogicznej - w sprawie kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły.

4.Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

5.Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z przeniesieniem do innej szkoły podstawowej.

6.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

7.Wykonanie kary może być zawieszone na okres próbny (jeden miesiąc) za poręczeniem Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub organizacji szkolnych.

8.Uczeń może otrzymać za jedno przewinienie tylko jedną karę.

9.W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 30 ust.2 pkt 1,2,3 informację o karze odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

10.W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 30  ust. 2 pkt 4, 5, 6 i 7 Dyrektor Szkoły w obecności wychowawcy wysłuchuje relacji zainteresowanych stron i sporządza notatkę ze spotkania.

11.O  zastosowanej  karze  Dyrektor  Szkoły  zawiadamia   rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

1)rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania;

2)odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia;

3)odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy;

4)odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: wychowawca, Rzecznik Praw Ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania;

5)decyzja komisji jest ostateczna.

12.W przypadku udowodnienia uczniowi kradzieży bądź zniszczenia mienia szkoły, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek pokryć koszty poniesione przez szkołę. z tytułu odkupienia lub naprawy.

 

  ROZDZIAŁ IX -

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

I ZACHOWANIA UCZNIA

 

§ 31.

Szczegółowe zasady oceniania klasyfikowania i promowania zamieszczone są w załączniku nr 1 do Statutu Szkoły pt. Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

§ 32.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 

§ 33.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 6. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1.  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 2.  informowanie o wymaganiach edukacyjnych uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
 3.  bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole,
 4.  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 5.  ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego,
 6.  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;
 8.  ustalanie kryteriów oceniania zachowania .

 

§ 34.

1. Nauczyciele za pośrednictwem wychowawców klas na pierwszym obowiązkowym zebraniu rodziców (które powinno odbyć się w terminie do 15 września) informują rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o:

 1.  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2.  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3.  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna.

2. Fakt poinformowania rodziców (opiekunów prawnych) o wyżej wymienionym systemie oceniania na obowiązkowym zebraniu rodzice zaświadczają własnoręcznym podpisem na liście obecności. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu zobowiązani są oni do indywidualnego zapoznania się z systemem oceniania w wyniku ponownego wezwania przez wychowawcę.

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają uczniów na początku września z wymaganiami edukacyjnymi, sposobach sprawdzania ich osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna.

 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, 3 i 4. przekazywane i udostępniane są:

1) na stronie internetowej szkoły w zakładce pod nazwą „Dokumenty szkolne” – dostęp do informacji nieograniczony;

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;

3) w formie wydruku papierowego znajdującego się w sekretariacie szkoły – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy sekretariatu;

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

 

§ 35.

1. Oceny dzielą się na:

 1.  cząstkowe – określające osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2.  klasyfikacyjne półroczne śródroczne i roczne – podsumowujące osiągnięcia edukacyjne uczniów za dane półrocze (rok szkolny) z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

 

§ 36.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

 

1) Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

 

2) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu ucznia.

 

3) Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

a) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli;

b) na zebraniach ogólnych;

c) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

d) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

e) prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom  (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są na następnych zajęciach nauczycielowi.

 

2. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

 

1) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

2) Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemnie.

3)W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 2. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 37.

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego dostrzeżono zaburzenia, odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

§ 38.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 39.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 40.

OCENIANIE W KLASACH I - III

1. W klasach I-III ocena ma charakter opisowy i dotyczy postępów w nauce oraz ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Osobno oceniane jest zachowanie oraz wyniki nauczania.

2. W ciągu roku szkolnego występuje ocenianie:

1) bieżące, podczas każdego zajęcia (ustne i w postaci ocen w następującej skali):

a)stopień celujący - 6

b)stopień bardzo dobry - 5

c)stopień dobry - 4

d)stopień dostateczny -3

e)stopień dopuszczający - 2

f)  stopień niedostateczny – 1

2) na I półrocze - w postaci oceny opisowej,

3) roczne – w postaci oceny opisowej.

3. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie „plusów” i „minusów”.

4. Za najistotniejsze w ocenianiu uczniów klas I-III uznaje się: wkład pracy ucznia, jego możliwości intelektualne, efekty, jakie osiąga.

5. Zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi w edukacji wczesnoszkolnej oceniane będą następujące umiejętności:

1) czytanie,

2) mówienie,

3) słuchanie,

4) pisanie,

5) umiejętności rachunkowe, (liczenie i przeliczanie),

6) rozwiązywanie zadań tekstowych,

7) umiejętności praktyczne,

8) rozumienie zjawisk i zależności z zakresu przyrody,

9) umiejętności artystyczno-techniczne

10)umiejętności fizyczno-ruchowe.

6.  W klasach I- III klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia   

    w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej z zajęć edukacyjnych.

7.  Kryteria oceny umiejętności ucznia, według których wystawia się oceny bieżące w skali 1-6  z poszczególnych edukacji znajdują się w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

 

§ 41.

OCENIANIE W KLASACH IV - VI

 1. W klasach IV – VI w ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym osiągnięć uczniów stosuje się następującą skalę ocen:
  1. celujący – 6
  2. bardzo dobry – 5
  3. dobry –  4
  4. dostateczny – 3
  5. dopuszczający – 2
  6. niedostateczny – 1
 2. Ocena śródroczna i  roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu półrocza.
 3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia.
 4. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie „plusów” i „minusów”.
 5. Ocena roczna jest wyrażona pełnym stopniem stosowanej skali ocen.
 6. Ocena ucznia może być wyrażona:
 1.  stopniem,
 2.  słowem (pochwałą lub naganą),
 3.  wpisem do zeszytu ucznia,
 4.  znakami graficznymi „+” lub „ – ”.

 

§ 42.

 1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach.
 2. Prace pisemne nie mogą mieć wyłącznie formy testowej.

 

§ 43.

 1. W związku z przeprowadzaniem prac klasowych, sprawdzianów obejmujących większe partie materiału obowiązują następujące zasady:
 1. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową .
 2. W ciągu tygodnia uczeń może pisać najwięcej dwie prace klasowe.
 3. Termin planowanej pracy klasowej nauczyciel zobowiązany jest podać przynajmniej tydzień wcześniej  i zapisać go w dzienniku.
 4. Prace kontrolne są obowiązkowe.
 5. Ocenione prace klasowe uczniowie otrzymują w terminie do dwóch tygodni od daty ich napisania.
 6. Nauczyciel przechowuje prace klasowe do dnia 31 sierpnia. Jest zobowiązany udostępnić je do wglądu uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) i uzasadnić wystawioną ocenę.
 7. W przypadku absencji lub otrzymania oceny niedostatecznej uczeń powinien napisać bądź poprawić daną pracę klasową w terminie uzgodnionym z nauczycielem i na zasadach określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania
 8. Terminy popraw prac klasowych ustala nauczyciel z uczniem. Ilość popraw w dniu (tygodniu) nie jest ograniczona.

 

§ 44.

 1. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym.
 2. Oceny z kartkówek wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem zielonym.

 

§ 45.

Jeżeli uczeń nie pisze sprawdzianu samodzielnie, nauczyciel udziela mu ostrzeżenia. Przy ponownej próbie pracy niesamodzielnej, nauczyciel unieważnia uczniowi sprawdzian i ustala termin ponownego sprawdzenia wiadomości.

 

§ 46.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą prowadzić karty obserwacji ucznia, które przedstawiają uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym).

                                                                                              § 47.

Obowiązuje następująca skala procentowa dotycząca ocen z punktowanych sprawdzianów i testów:

Celujący               6          100 % +  zadanie dodatkowe

Bardzo dobry +    5+        99 % - 97 % + zadanie dodatkowe

Bardzo dobry       5          96 % - 93 %

Bardzo dobry –    5-         92 % - 89 %

Dobry +                4+        88% - 84 %

Dobry                   4          83% -  79 %

Dobry –                4-         78 % - 73 %

Dostateczny +      3+        72 % - 67 %

Dostateczny         3          66 % -  61 %

Dostateczny –      3-         60 % - 55 %

Dopuszczający +  2+        54 % -  49 %

Dopuszczający     2          48 % - 43 %

Dopuszczający –  2-          42 % - 37 %

Niedostateczny + 1+        36%  - 31 %

Niedostateczny    1          30 % -  0 %

 

§ 48.

Ocena z religii wyrażana jest zgodnie z podaną skalą ocen. Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym. Oceny z religii wlicza się do średniej ocen.

 

§ 49.

 1. W przypadku oceny niedostatecznej za I półrocze uczeń powinien zaliczyć materiał obejmujący ten okres w pierwszym miesiącu II- go półrocza, w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.
 2. Zaliczenie materiału z I półrocza umożliwia uzyskanie oceny rocznej wyższej od oceny dopuszczającej.

 

§ 50

 1. W szkole obowiązuje skala ocen 1-6.
 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
 2. korzysta z nowości technologii informatycznej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
 3. osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
 1. Ocenę bardzo dobrą z plusem otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 2. potrafi efektownie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach, trudnych i nietypowych;
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 2. potrafi zaplanować pracę w zespole,
 3. samodzielnie rozwiązuje zadania nie wykraczające poza program nauczania;
 1. Ocenę bardzo dobrą z minusem otrzymuje uczeń, który:
 1.  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;
 1. Ocenę dobrą z plusem otrzymuje uczeń, który:
 1. nie w pełni posiada wiedzę określoną programem nauczania,
 2. potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,
 3. rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych zagadnień;
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował w pełni  wiadomości określonych programem,
 2. rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,
 3. potrafi współpracować w grupie;
 1. Ocenę bardzo dobrą z minusem otrzymuje uczeń, który:
 1. posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
 2. samodzielnie rozwiązuje typowe zadania z mniejszą ilością elementów problemowych;
 1. Ocenę dostateczną z plusem otrzymuje uczeń, który:
 1. posiada wiadomości i umiejętności i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej dla danego przedmiotu i danej klasy,
 2. współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,
 3. rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o średnim stopniu trudności;
 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiedzę określoną oceną dostateczną dla danego przedmiotu i danej klasy,
 2. wykonuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,
 1. Ocenę dostateczną z minusem otrzymuje uczeń, który:
 1. zdobył wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej dla danego przedmiotu i danej klasy,
 2. wykazuje on niewielkie trudności w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych;
 1. Ocenę dopuszczającą z plusem otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej dla danego przedmiotu i danej klasy,
 2. rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje  w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie,
 3. rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;
 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 1. ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nie przekraczają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w dalszym toku kształcenia,
 2. rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o bardzo niewielkim stopniu trudności,
 1. Ocenę dopuszczającą z minusem otrzymuje uczeń, który:
 1. wykazuje duże braki w opanowaniu podstawy programowej w danej klasie i z danego przedmiotu, ale jego braki nie przekreślają możliwości zdobycia minimalnej wiedzy z danego przedmiotu,
 2. ma bardzo duże problemy w rozwiązywaniu łatwych zadań praktycznych i teoretycznych w czasie lekcji;
 1. Ocenę niedostateczną z plusem otrzymuje uczeń, który:
 1. nie zdobył wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów i na poziomie danej klasy;
 2. posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
 3. bardzo rzadko rozwiązuje proste zadania o elementarnym stopniu trudności,
 1. Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który:
 1. nie zdobył wiadomości i umiejętności nawet w stopniu minimalnym, określonym kryteriami oceny dopuszczającej w danej klasie i z danego przedmiotu,
 2. nie jest w stanie rozwiązać najprostszych zadań o bardzo niewielkim stopniu trudności i wykazuje przy tym niechęć do jakiejkolwiek poprawy swojej oceny.

2. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zostały opracowane przez nauczycieli uczących danych przedmiotów w oparciu o ogólny system oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 52.

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

 1.  sprawdziany na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu lub dużą część działu,
 2.  kartkówki z trzech ostatnich tematów (nie muszą być zapowiedziane, traktuje się je jak  odpowiedź ustną),
 3.  prace domowe,
 4.  zadania, ćwiczenia i prace wykonywane przez uczniów podczas lekcji,
 5.  wypowiedzi ustne,
 6.  praca w zespole,
 7.  testy sprawnościowe,
 8.  prace plastyczne i techniczne (na miarę możliwości dziecka),
 9. działalność muzyczna.
 1. W pisemnych sprawdzianach i kartkówkach ocenie podlega:
 1. zrozumienie tematu i jego wyczerpanie,
 2. poprawność rozwiązań,
 3. sposób prezentacji, styl wypowiedzi,
 4. konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
 5. ortografia i interpunkcja w wypracowaniach i sprawdzianach ortograficznych z języka polskiego
 1. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
 1. znajomość zagadnienia,
 2. samodzielność wypowiedzi,
 3. kultura języka,
 4. precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu
 5. styl wypowiedzi.
 1. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:
 1.  planowanie i organizacja pracy grupowej,
 2.   efektywne współdziałanie,
 3.   wywiązywanie się z powierzonych ról,
 4.   rozwiązywanie problemów w sposób twórczy

 

§ 53.

1. Proponowaną ocenę półroczną lub roczną uczeń może poprawić w formie i terminie ustalonym  z nauczycielem nie później niż na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

2.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

1) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2) Zasady przeprowadzania sprawdzianu w trybie odwoławczym określone zostały w załączniku nr 1 do Statutu Szkoły pt. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

3. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

1). Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  z powodu określonej w ust. 3 absencji.

2) Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3) Zasady przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określone zostały w załączniku nr 1 do Statutu Szkoły pt. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

4. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

1) Zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego określone zostały w załączniku nr 1 do Statutu Szkoły pt. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§ 54.

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA OCENIANIA

ZACHOWANIA W KLASACH I-III

W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową uwzględniającą postawę ucznia wobec wymagań zawartych w treści oceny. Zachowanie rozpatrywane jest w siedmiu kategoriach. Nazywane jest umownie jako:

WZOROWE

1. Wywiązuje się z obowiązków uczniowskich

1) Zawsze systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje

2) Zawsze odrabia zadania domowe

3) Zawsze przynosi potrzebne podręczniki, zeszyty, przybory i inne materiały

4) Zawsze przynosi strój na lekcje wychowania  fizycznego

5) Zawsze przynosi obuwie zmienne

6) Ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione

7) Bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki dyżurnego i inne powierzone zadania

8) Jest zawsze systematyczny, obowiązkowy i samodzielny

9) Jest aktywny na lekcjach

2. Postępowanie zgodne z zasadami społeczności uczniowskiej

1) Zawsze zgodnie współpracuje w grupie

2) Zawsze szanuje mienie szkolne, kolegów oraz własne

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły

1)Zawsze aktywnie uczestniczy w życiu szkoły

2)Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach międzyszkolnych

3)Zawsze szanuje tradycje szkolne, religijne, regionalne i narodowe

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej

1) Nie używa wulgaryzmów

2) Zawsze używa zwrotów grzecznościowych

3) Zawsze taktownie zwraca się do kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

1) Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach, przerwach i wycieczkach

2) Zawsze bezpiecznie posługuje się ostrymi narzędziami

3) Zawsze bezpiecznie korzysta ze sprzętu sportowego

4) Zawsze bezpiecznie porusza się po drodze

5) Zawsze jest schludny, czysty i dba o estetykę otoczenia

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

1) Zawsze rozwiązuje konflikty bez agresji i przemocy

2) Zawsze przebacza i  przeprasza

7. Okazuje szacunek innym osobom

1) Zawsze okazuje szacunek osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom

2) Zawsze pomaga słabszym

3) Zawsze akceptuje kolegów i koleżanki, jest tolerancyjny

POPRAWNE

1. Wywiązuje się z obowiązków uczniowskich

1) Czasami spóźnia się na lekcje

2) Zdarza mu się zapomnieć odrobić zadanie domowe

3) Czasami nie przynosi potrzebnych  podręczników, zeszytów, przyborów i innych materiałów

4) Czasami nie przynosi stroju na lekcje wychowania fizycznego

5) Czasami nie przynosi obuwia zmiennego

6) Ma nieusprawiedliwiony 1 dzień w semestrze

7)Wypełnia obowiązki dyżurnego i inne powierzone zadania

8) Nie zawsze jest aktywny na lekcjach

2. Postępowanie zgodne z zasadami społeczności uczniowskiej

1) Czasami ma problemy z współpracą w grupie

2) Nie zawsze szanuje mienie szkolne, kolegów oraz własne

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły

1) Poprawnie zachowuje się na apelach i akademiach  szkolnych

2) Nie zawsze szanuje tradycje szkolne, religijne, regionalne i narodowe

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej

1) Z reguły nie używa wulgaryzmów

2) Przeważnie używa zwrotów grzecznościowych

3) Nie zawsze taktownie zwraca się do kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

1) Czasami nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach, przerwach i wycieczkach

2) Nie zawsze bezpiecznie posługuje się ostrymi narzędziami

3) Nie zawsze bezpiecznie korzysta ze sprzętu sportowego

4) Czasami nie przestrzega zasad  bezpiecznego poruszania  się po drodze

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

1) Czasami ma problemy z rozwiązywaniem konfliktów w grupie

2) Ma problemy z przebaczaniem i przepraszaniem

7.  Okazuje szacunek innym osobom

1) Przeważnie okazuje szacunek osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom

2) Czasami pomaga słabszym

NIEWŁAŚCIWE

1. Wywiązuje się z obowiązków uczniowskich

1) Często  spóźnia się na lekcje

2) Często zapomina odrobić zadanie domowe

3) Często nie przynosi potrzebnych podręczników, zeszytów, przyborów i innych materiałów

4) Bardzo często nie przynosi stroju na lekcje wychowania fizycznego

5) Często nie przynosi obuwia zmiennego

6) Ma nieusprawiedliwiony więcej niż 1 dzień w semestrze

7) Nie wypełnia należycie obowiązków dyżurnego i innych powierzonych zadań

8) Często nie pracuje na lekcjach

2. Postępowanie zgodne z zasadami społeczności uczniowskiej

1) Unika współpracy z innymi

2) Niechętnie współdziała lub odnosi się do współpracy w grupie

3) Często nie szanuje mienia szkolnego, kolegów oraz własnego

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły

1) Niechętnie uczestniczy w życiu szkoły

2) Często nie szanuje tradycji szkolnych, religijnych, regionalnych i narodowych

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej

1) Używa wulgaryzmów

2) Nie używa zwrotów grzecznościowych

3) Nie zwraca się do kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły w sposób taktowny

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

1) Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach, przerwach i wycieczkach

2) Często nie zachowuje zasad bezpieczeństwa posługując się ostrymi narzędziami

3) Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa korzystając ze sprzętu sportowego

4) Często nie przestrzega zasad  bezpiecznego poruszania  się po drodze

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

1) Często używa przemocy i agresji w rozwiązywaniu konfliktów z grupą

2) Często wywołuje konflikty z innymi

7.  Okazuje szacunek innym osobom

1) Często nie okazuje szacunku osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom

2) Nie pomaga słabszym

§ 54.

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH  IV-VI

1.W klasach IV-VI obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:

1)wzorowe;

2)bardzo dobre;

3)dobre;

4)poprawne;

5)nieodpowiednie;

6)naganne;

2.Szczegółowe kryteria oceniania zachowania:

Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach. Zadaniem wychowawcy jest przyznanie uczniowi od 0pkt do 3pkt w każdej kategorii. Przy ocenianiu bierze on również pod uwagę opinię uczniów, innych nauczycieli i pracowników szkoły. Uczeń może uzyskać od 0pkt do 18pkt. Sumę punktów zamienia się na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

 

1) Stosunek do nauki w zależności od wkładu pracy, swoich możliwości i innych uwarunkowań określa się jako:

a)3pkt.- maksymalny

b)2pkt.- dość wysoki

c)1pkt.- przeciętny

d)0pkt.- niski

2) Takt i kultura:

a)3pkt.- Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji. Jego zachowanie jest bez zarzutu, a on sam jest życzliwy wobec całego otoczenia.

b)2pkt.- Uczeń jest taktowny, zdarzyło się 1-2 razy, że uchybił zasadom kultury, ale zwrócenie mu uwagi przyniosło pozytywny skutek. Zachowuje kulturę słowa i dyskusji.

c)1pkt.- Uczeń zachowuje się nietaktownie, nie potrafi zapanować nad emocjami i wyraża je używając mało kulturalnego słownictwa. Kilkakrotne upomnienie przyniosło pozytywny skutek.

d)0pkt.- Uczeń nie reaguje na upomnienia, jego zachowanie wobec innych jest sprzeczne   z zasadami dobrego wychowania, używa wulgaryzmów, jest agresywny.

3)Dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i otoczenia:

a)3pkt.-Uczeń dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i nosi strój szkolny, posiada regulaminowy strój sportowy na każde zajęcia wychowania fizycznego, dba o swoje rzeczy i miejsce pracy.

b)2pkt.- Zdarzyło się 1-2 razy, że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia, ale zwrócenie mu uwagi przyniosło pozytywny skutek.

c)1pkt.- Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę, odpowiedni strój  i porządek w miejscu pracy.

d)0pkt.- Uczeń nie dba o higienę osobistą, higienę otoczenia i odpowiedni, dostosowany do zajęć strój szkolny.

4)Postawa społeczna i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

Uczeń:

a)dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień, przygotowanie gazetek itp.)

b)rzetelnie wywiązuje się z obowiązków i prac na rzecz zespołu klasowego i szkoły,

c)chętnie pomaga kolegom w nauce i w innych sytuacjach,

d)wykazuje dużą aktywność i inicjatywę dla dobra społeczności szkolnej,

e)szanuje wszelkie ustalenia społeczności szkolnej,

 • 3 pkt.- Zawsze wywiązuje się z w/w wymagań.
 • 2 pkt.- Zwykle wywiązuje się z w/w wymagań.
 • 1 pkt.- rzadko wywiązuje się z w/w wymagań.
 • 0 pkt.- nigdy nie wywiązuje się z w/w wymagań.

 

5)Postawa moralna.

W codziennym życiu szkolnym uczeń jest :

a)uczciwy,

b)reaguje na dostrzeżone przejawy zła,

c)szanuje godność osobistą innych osób,

d)ma szacunek do pracy, mienia społecznego i własności prywatnej,

e)szanuje tradycje i wartości       

 • 3 pkt.- Zawsze spełnia w/w wymagania.
 • 2 pkt.- Zwykle spełnia w/w wymagania (zdarzyło się, że 1-2 razy nie wywiązał się z jednego   z w/w zadań).
 • 1 pkt.- Rzadko spełnia w/w wymagania.
 • 0 pkt.- Nigdy nie spełnia w/w wymagań.

6)Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa :

a)3 pkt.- Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialnie reaguje na występujące zagrożenia.

b)2 pkt.- Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował prawidłowo na zwróconą mu  uwagę.

c)1 pkt.- Czasami zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, co wynika z lekceważenia obowiązujących regulaminów i przepisów.

d)0 pkt.- Uczeń często bywa agresywny, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego                        i innych lub często lekceważy istniejące niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

3.Ustalenia końcowe.

1) Przeliczenie ilości uzyskanych punktów na ocenę z zachowania.

 

Łączna liczba punktów :

Zachowanie :

18 pkt.              

wzorowe

17-15 pkt.                

bardzo dobre

14-12 pkt.    

dobre

11-9 pkt.           

poprawne

8 – 6 pkt.      

nieodpowiednie

poniżej 5 pkt         

naganne

 

 

 1. Uczeń, który choć raz dopuścił się czynu rażąco wykraczającego poza powszechnie uznane normy społeczne (np. kradzież, rozbój, zniszczenie mienia społecznego), otrzymuje ocenę naganną, bez względu na ilość uzyskanych punktów.
 2. Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia (bez względu na ilość uzyskanych punktów) w przypadku stwierdzenia stosowania przez niego używek, dopuszczenia się fałszerstwa.
 3. Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 5. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń programowo najwyższej w danym typie szkoły  nie kończy szkoły.

5) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

6). Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

a) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

b)  Zasady ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trybie odwoławczym określone zostały w załączniku nr 1 do Statutu Szkoły pt. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 1. Uczniowi, który na wniosek rodziców spełniał obowiązek szkolny poza szkołą nie wystawia się na świadectwie oceny z zachowania.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z  przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

§ 56.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
  Szewce Nadolne 14
  99-311 Bedlno
  woj. łódzkie
 • (024)3830044 Fax:(024)3830044

Galeria zdjęć