Nawigacja

Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

 

  PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im.  Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych  

Rok szkolny 2017/ 2018

 

 

 

DEFINICJA WYCHOWANIA

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ KTÓRA:

Ø  jest miejscem, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice tworzą harmonijnie funkcjonującą społeczność,

Ø  tworzy warunki do prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego uczniów,

Ø  wychowuje w umiłowaniu prawdy, szacunku dla siebie i innych, gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi,

Ø  wspiera działania wychowawcze rodziców,

Ø  pomaga uczniom zdobywać wiedzę i umiejętności, wspiera w pracy i odnoszeniu sukcesów,

Ø  przygotowuje do dalszego kształcenia,

Ø  motywuje do działania,

Ø  zapewnia dobrze zorganizowane zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

Ø  wspomaga rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

MISJA SZKOŁY:

„Nasza szkoła miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku. Jest sprawiedliwa i tolerancyjna. Gotowa wspierać ucznia w trudnych sytuacjach. Stwarza warunki i możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości. Przygotowuje ucznia do dalszej edukacji i twórczej pracy nad sobą. Szanuje tradycje, uczy patriotyzmu. Ceni miłość, dobro, prawdę”

 

 

WIZJA SZKOŁY:

„ W naszej szkole każdy uczeń ma możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań.

Uczy się rozwiązywania problemów oraz jak godnie i mądrze żyć”.

 

I.                   WPROWADZENIE

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb   i oczekiwań ze strony rodziców, uczniów i nauczycieli. 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych obejmuje działania i  treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju,  oparty  na indywidualnej osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj.  do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej - rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej) - która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej - która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej - oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

Program obejmuje również wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, wolna od zakłóceń procesów wychowawczych, które dezorganizują proces dojrzewania dzieci i młodzieży oraz prowadzą do zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać wśród dzieci poczucie więzi z grupą społeczną, przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Chcemy uczyć je odpowiedzialności, przestrzegania norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu społecznemu i psychicznemu.

Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą, a także przez pozostałych nauczycieli wszystkich przedmiotów, logopedę, nauczyciela terapeutę, pielęgniarkę oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Na podstawie Programu wychowawcy, nauczyciele przedmiotów oraz nauczyciele specjaliści opracują plany wychowawczo-profilaktyczne.

II.                GŁÓWNE CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą mu radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budować  jego odporność na potencjalne zagrożenia. Działania określone w niniejszym programie umożliwiają  spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia zrozumiałe dla  wychowanka,  w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju  i osiąganiu  pełni człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu i urzeczywistnianiu ich.  Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe)nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

 

III.             OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWA

·         Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

·         Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)

·         Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

·         Konwencja o Prawach Dziecka

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

·         Ustawa Karta Nauczyciela

·         Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

 

IV.             PRZY OPRACOWANIU PROGRAMU WZIĘTO POD UWAGĘ:

·         obowiązujące przepisy prawa;

·         analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły;

·         diagnozę oczekiwań rodziców na temat kluczowych celów wychowawczych i oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów  w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju;

·         ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników egzaminów państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny, wyników testów wewnątrzszkolnych, olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, udzielaniu się w ramach wolontariatu, itp.);

·         potrzeby środowiska lokalnego;

·         zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (wolontariat uczniowski).

 

V.       SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ W SZEWCACH NADOLNYCH:

·         Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole.

Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

·         Jest ciekawy świata, ale też krytyczny.

Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzyć swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

·         Jest otwarty.

Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia, rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

 

·         Jest odpowiedzialny.

Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenie i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba – zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej.

Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystywania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając    w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za swoje efekty jej aktywności.

·         Jest rozważny.

Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowna aktywność fizyczną.

·         Jest prawy.

Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i rozumieć go.

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje swój czas i innych ludzi.

 

VI.             Program określa działania w wydzielonych obszarach:

A.    Działaniach wychowawczychpromujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej.

B.     Działaniach edukacyjnychmających na celu poszerzanie wiedzy w szczególności z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia sobie ze stresem,  opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.

C.     Działaniach informacyjnychna temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej.

D.    Działaniach profilaktycznych  wspierających  uczniów:

Ø  w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne,

Ø  którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne narażeni na rozwój zachowań ryzykownych,

Ø  u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych.

 

VII.            UCZESTNICY PROGRAMU

Rodzice

Rodzice uczniów naszej szkoły współtworzą, znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

Uczniowie

Otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości, w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, wychowani w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, otaczani rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda                                         i sprawiedliwość. Dzieci, które mają trudności w nauce potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.

Wychowawcy

Biorą udział w różnych formach szkolenia, prowadzą konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę  wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój, przygotowują do życia    w rodzinie i w społeczeństwie,  poznają warunki życia oraz nauki swoich wychowanków. Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

 

 Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

Logopeda, nauczyciel terapeuta

Udzielają pomocy dzieciom z opiniami i orzeczeniami PPP. Prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi: indywidualne i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśród uczniów. Organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują  z nauczycielami w zakresie procesu nauczania   i wychowania uczniów.

 

VIII.       DZIAŁANIA ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH:

Ø  wzajemne wspieranie się wychowawców (dzielenie się wiedzą i doświadczeniem),

Ø  rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli,

Ø  integrowanie działań wychowawczych,

Ø  korygowanie wewnętrznych błędów  wychowawczych,

Ø  wspieranie działań rodziców  w zakresie wychowania dziecka,

Ø  współdziałanie z instytucjami wspierającymi pracę szkoły,

Ø  diagnozowanie problemów  wychowawczych.

 

 

 

 

IX.             Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w latach 2017-2020

A.     OBSZAR:  Edukacja zdrowotna-  sfera fizycznego rozwoju ucznia

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

 

Formy działań profilaktycznych

 

1.Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości               w sferze fizycznejkształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

 

 

1. Kształtowanie nawyku dbania
o własne zdrowie, estetykę własną
i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała
i dbałość o schludny wygląd.

 

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnegozajęcia z wychowawcą. 

 

3. Kształtowanie sprawności fizycznej                   i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

 

- Działania informacyjnedostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia

- Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju
i zdrowym stylu życia poprzez:

- realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

- prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej

- Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

- Realizacja projektów promujących zdrowy styl życia  (Owoc lub warzywo do drugiego śniadania)

- Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, Techniki  i Edukacji dla bezpieczeństwa, 

 

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 

 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji
i radzenia sobie ze stresem.

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. 

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły). 

 

- Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie

- Spotkania ze specjalistami

- Gazetki ścienne i ulotki

- Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych

- Spotkania z pielęgniarka szkolną i policjantem

- Działalność szkolnego koła PCK

 

3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści                     z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

 

 

 

1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

3. Dbanie o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami.

4. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnymwarsztaty edukacyjne.

5. Treningi  umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

6. Prowadzenie edukacji zapobiegającej uzależnieniom.

7. Uświadomienie zagrożeń wynikających             z przedwczesnego używania środków odurzających i psychotropowych

- Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca, anoreksja), projekt edukacyjny „Jak żyć zdrowo? – Jak należy postępować, aby być zdrowym nastolatkiem”?

- Przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e- papierosa): obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia  i Dnia Bez Papierosa

 -  Profilaktyka chorób zakaźnych (głównie żółtaczki pokarmowej i WZW)

- Uzależnienia od alkoholupropozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu,

 - Organizacja konkursów

- Uzależnienie od używek i dopalaczy – spotkania z rodzicami, dyskusje, ulotki

- Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach

- Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

- Spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem,

- Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja podczas zajęćWychowania do życia           w rodzinie

- Propagowanie idei programu profilaktyczno-edukacyjnegoZapobiegać HIV i AIDS

- Konsultacje ze specjalistami

- Filmy edukacyjne

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

B.     OBSZAR:Kształtowanie postaw społecznych, wychowanie do wartości” – sfera społecznego rozwoju ucznia

 

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego, w tym do podejmowania działań wolontariatu.

1. Rozwijanie samorządności uczniównauka zasad demokracji.

2. Pełnienie różnych ról społecznych (klub, drużyna). 

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

5. Przygotowywanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i świadomego uczestnictwa          w życiu społecznym.

- Zajęcia i warsztaty specjalistyczne ( publiczne dyskusje pomiędzy uczniami i nauczycielami na temat demokracji)

- Opieka nad samorządem uczniowskim

- Funkcjonowanie drużyny harcerskiej i zuchowej

- Organizacja spotkań z ludźmi zajmującymi się działalnością na rzecz innych ludzi i zwierząt

 - organizacja zajęć w ramach doradztwa zawodowego (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów – policjant, strażak, lekarz, weterynarz, itp.)

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania  w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów,
z zachowaniem zasad komunikowania się.

1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.  

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców związanych z bezpieczeństwem w Internecie oraz uświadomienie rodzicom ich praw w zakresie kontroli wirtualnej przestrzeni dziecka

 

- Spotkania z Policjantemskutki prawne związane z występowaniem  różnych form agresji, w tym cyberprzemocy

Zajęcia warsztatowe z wychowawcami,  nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia z Informatyki

- Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne

3. Rozwijanie wrażliwości
i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie. 

 

 

 

 

 

 

1. Realizacja zajęć dydaktycznych
z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie. 

2. Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

3. Organizowanie w ramach zespołów klasowych i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału.

5. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach, orzeczeniach PPP

 

- Prowadzenie zajęć z zakresu prawapoznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

- Zajęcia warsztatowe z psychologiemrozwijanie empatii

- Podejmowanie działań w ramach wolontariatu

 - Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych                i specjalistycznych. 

 - Współpraca z PPP w Kutnie  - dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów

 

 

C. OBSZAR:Wartości, normy, wzory zachowań,  kultura  -  sfera rozwoju psychicznego

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1. Budowanie systemu wartościIntegracja działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły i rodziców.

1. Realizacja zajęć edukacyjnychkształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

2. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

 

- Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, WOS, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

- Spotkania z autorytetami  dostarczenie wzorców osobowych

- Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą

- Programy edukacyjnetelewizyjne, spektakle teatralne

- Filmy edukacyjne i materiały 

- Organizowanie indywidualnych kontaktów
z psychologiem

- Realizacja zajęć na lekcjach religii (etyki)

2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania. 

1. Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z wychowawcąkształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła. 

2. Nauka dobrych manier.

3.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych - kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt                     z dziełami literackimi, z wytworami kultury,                    z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego oraz europejskiego dziedzictwa kultury. 

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

- popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego. 

6. Popularyzowanie i przyrost wiedzy:

 - przygotowywanie uczniów do diagnozy postępów.

7. Czym jest dyskryminacjaprzeciwdziałanie objawom dyskryminacjidostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

8. Stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych, kulturowych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z innych krajów.

- Organizowanie wyjazdów do teatru, filharmonii, muzeów, na wystawy artystyczne

- Realizacja zagadnień na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcąkształtowanie postaw społecznie akceptowalnych

- Organizacja wycieczekumożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej

- Organizowanie spotkań z pasjonatami
i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

- Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się  oraz nauka słuchania innych i szanowania poglądówProwadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli np. języku polskim, WOS-ie, wychowaniu do życia w rodzinie

- Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów zdolnych, chóru dla dzieci i młodzieży, innych zajęć wynikających z potrzeb szkoły

 - Przygotowywanie diagnoz w klasach I-III i IVVII

 - Udział uczniów w  konkursach przedmiotowych, olimpiadach

- Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

- Oglądanie spektakli teatralnych na tematzasad, wartości i norm społecznych

- Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji

- Realizacja cyklu lekcji wychowawczych

- Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

- Dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

- Organizacja pomocy potrzebującym poprzez zbiórki

- Gazetka informacyjnaZasady postępowania wobec niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.     OBSZAR: Bezpieczeństwo  - profilaktyka zachowań ryzykownych

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz w sytuacjach nadzwyczajnych w tym poprzez  zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

1. Poznanie praw i obowiązków uczniabudowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktupoznanie podstaw negocjacji i mediacji.

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. 

4. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego) i poruszania się po drogach.

5. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym. 

6. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

7. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.  

8. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. 

- Realizacja zagadnień na lekcjach WOS  poznanie instytucji, do których należy się zwrócić w przypadku występowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

- Organizacja spotkań z Policjantem pracującym z osobami nieletnimi mającymi konflikt z prawem.

- Realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwapoznanie zasad ostrzegania ludności o zagrożeniach.

- Organizacja próbnych alarmów przeciwpożarowych.  

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

- Programy edukacyjne - telewizyjne, spektakle teatralne.

- Filmy edukacyjne  i  materiały. 

- Gazetki edukacyjne.

2. Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające                                z anonimowych kontaktów.

2. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

3. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia                (w tym na reklamę).

4. Organizowanie spotkań dla rodzicówuświadamianie zagrożeń płynących z Internetu. 

- Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

- Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

- Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, tematyka lekcji na temat zamieszczania i rozpowszechniania informacji w sieci.

- Prowadzenie treningu asertywności. 

- Prowadzenie zajęć profilaktycznychCo to jest stalking, cyberprzemoc? 

 

 

X.                Harmonogramsposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Sposób realizacji

Dokumentacja/odpowiedzialni za realizację zadań

I. Zdrowieedukacja zdrowotna

1. Zapoznanie z podstawowymi  zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

 

 

1. Organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, spotkania w ramach działających w szkole organizacji – np.: PCK, LOP.

2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych. 

3. Realizacja programów profilaktycznych (np.:  „Debata profilaktyczna” ).

4. Rozmowy indywidualne.

5. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

6. Ankietowanie.

7. Redagowanie gazetek tematycznych.

8. Organizacja zawodów sportowych dla uczniów klas I-III i IVVIII.

9. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie.

10. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

11. Zajęcia z gimnastyki  korekcyjnej.

12. Zajęcia z logopedii.

13. Kontrola prawidłowości oświetlenia w klasach i na korytarzu.

14. Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

15. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów turystycznych.

 

 - Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań/Dzienniki zajęć kół zainteresowań.

 - Nauczyciele koordynatorzy projektów/ scenariusze projektów  - Pielęgniarka szkolna/dokumentacja pielęgniarki szkolnej w ciągu całego roku.

 - Nauczyciel Wychowania fizycznego

 - Nauczyciele/Dziennik lekcyjny, dzienniki specjalistów.

 - Lekcje wychowawcze/  dzienniki zajęć specjalistów.

2. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej
i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się i prawidłowej higieny.

2. Pogadanki na spotkaniach z rodzicami.

3. Spotkania z dietetykiem.

4. Program  profilaktyki próchnicy.

5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

6. Konkursy plastyczne.

7. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

8. Realizacja projektu promującego zdrowy i bezpieczny styl życia projekt edukacyjny „Jak żyć zdrowo? – Jak należy postępować, aby być zdrowym nastolatkiem”?

10. Realizacja działań promujących zdrowie.

11. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.

12. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.

13. Program „Mleko w szkole,Owoc lub warzywo do drugiego śniadania.

14. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.

 

1. Środki i substancje psychoaktywne  wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

2. Organizacja konkursu na temat używek dla uczniów klas IV-VIII.

3. Organizacja konkursów na temat narkomanii,  dopalaczy, HIV dla uczniów klas VI-VIII.

4. Gazetki ścienne.  

5. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach co do stosowania używek.

 - Dietetyk, pielęgniarkaorganizacja spotkań, pogadanek.

 - Nauczyciele organizatorzy konkursów/ scenariusze imprez i konkursów.

 - Nauczyciele /wychowawcy.

 - Zajęcia z wychowawcami klas,

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dzienniki zajęć nauczycieli
i wychowawców.

 - Nauczyciele biologii, wychowawcy/protokoły z przeprowadzonych konkursów

II. Kształtowanie postaw społecznych

1. Zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia
i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. 

1. Zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia.

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły i WZO oraz Kodeksu Uczniauczniowie znają swoje prawa i obowiązki, dbają o właściwą frekwencje na zajęciach.

6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

7. Przygotowywanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

 8. Zorganizowanie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII -VIII

 - Nauczyciele klas/Kodeks praw i obowiązków ucznia.

 - Wychowawcy/Zasady dobrego