Nawigacja

Dokumenty szkolne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

Regulamin korzystania

z darmowych podręczników lub/i materiałów edukacyjnych

w Szkole Podstawowej

im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 § 1

Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub/i materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub/i materiałów edukacyjnych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub/i materiałów edukacyjnych.

2. Każdy Uczeń/Rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub/i materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki szkolnej.

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

 

§ 2

Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

Biblioteka – biblioteka szkolna.

Uczeń– uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub/i materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 1. wypożycza Uczniom podręczniki lub/i materiały edukacyjne, mające postać papierową,
 2. zapewnia Uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
 3. przekazuje Uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 1. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

 

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

 § 1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub/i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy Uczniowie Szkoły.
 2. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

 

 § 2

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczanie podręczników lub/i materiałów edukacyjnych odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego lub w pierwszym tygodniu danego roku szkolnego.

2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10-12 miesięcy. Termin ich zwrotu ustala się na ostatni tydzień danego roku szkolnego.

3. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

§ 3

Procedura wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych

1. Wychowawca klasy, na podstawie protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2a oraz załącznik nr 2b do Regulaminu, pobiera z Biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2. Wychowawca klasy wraz z podręcznikami, materiałami edukacyjnymi i materiałami ćwiczeniowymi przekazuje do podpisania Rodzicom/Uczniom protokoły przekazania (załącznik nr 3a oraz załącznik nr 3b).

3. Wychowawca ma obowiązek zebrać na protokole przekazania podpisy wszystkich Rodziców/Uczniów najpóźniej do dnia 16 września danego roku szkolnego  i przekazać go do Biblioteki.

4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców/uczniów, aby sprawdzili stan podręczników lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia zgłosili bibliotekarzowi najpóźniej w pierwszym tygodniu danego roku szkolnego.

5. Podręczniki oraz materiały edukacyjne przekazywane są Uczniom do użytkowania na jeden rok szkolny.

6. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są Uczniom na własność.

 

§ 4

Zmiana Szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub/i materiały edukacyjne.

2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

 Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

 § 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe obłożenie książki.
 1. Nie wolno naklejać na podręcznik okładek samoprzylepnych.
 2. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 3. Nie wolno dokonywać wpisów i notatek w podręcznikach.
 1. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 2. Wraz z upływem terminu zwrotu (ostatni tydzień danego roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, usunąć okładkę, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).

 

 § 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w przyszłości.

 

 § 3

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń/Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia lub przegrania jej.
 4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Rodzic/Uczeń zobowiązany jest odkupić podręcznik lub materiał edukacyjny.

 

§ 4

Zwrot podręczników

 1. W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Rodzic/Uczeń zobowiązany jest odkupić podręcznik lub materiał edukacyjny.
 2. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku odkupienia zniszczonych podręczników Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników w danym roku szkolnym.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego, celem uzupełnienia zasobów.
 3. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania Uczniom i Rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, Bibliotekarzem, a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
  Szewce Nadolne 14
  99-311 Bedlno
  woj. łódzkie
 • (024)3830044 Fax:(024)3830044

Galeria zdjęć