Nawigacja

Dokumenty szkolne

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

1. Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole.

2. Procedura postępowania w przypadku zakłócenia toku lekcji.

3. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia.

4. Procedura postępowania wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły.

5. Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów i e-papierosów przez ucznia na terenie szkoły.

6. . Procedura postępowania wobec ucznia, który jest pod wpływem alkoholu lub środka

psychoaktywnego .

7. Procedura postępowania wobec ucznia posiadającego substancję przypominającą narkotyk.

8 Procedura postępowania wobec ucznia używającego wulgaryzmów wobec rówieśników - agresja słowna.

9. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły.

10. Procedura postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły.

11. Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania presji na terenie szkoły oraz innych rodzajów przemocy psychicznej.

12. Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do nauczycieli - agresja

słowna, wulgaryzmy.

13. Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej ucznia w stosunku do nauczycieli.

14. Procedura postępowania w sytuacji przemocy domowej.

15. Procedura postępowania wobec ofiar i sprawców ceberprzemocy.

16. Postępowanie w przypadku próby samobójczej (usiłowania lub zamiaru samobójczego) ucznia poza terenem szkoły.

17. Postępowanie w przypadku próby samobójczej ucznia na terenie szkoły.

18. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów.

19. Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych.

20. Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole.

1. Wychowawca analizuje nieobecności i spóźnienia ucznia w szkole.

2. Wychowawca usprawiedliwia nieobecności uczniów na podstawie pisemnego lub ustnego

usprawiedliwienia rodziców/prawnych opiekunów ( na ustalonym wzorze- załącznik nr.1 lub zwolnienie lekarski).

3. Rodzic ma obowiązek do usprawiedliwienia nieobecności ucznia pisemnie w ciągu tygodnia od daty powrotu ucznia ze szkoły.

 4. Jeżeli uczeń ma nieobecności nieusprawiedliwione wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia i zawiadamia o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia / bez względu na ilość godzin/.

5. Wychowawca zaleca rodzicom szczególny nadzór nad dzieckiem.

6. W przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy z wychowawcą i powtarzania się

niepokojących faktów, szkoła występuje do Sądu Rodzinnego z prośbą o interwencję

w środowisku ucznia.

 

2. Procedura postępowania w przypadku zakłóceniu toku lekcji.

Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające

normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do

rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia

nauczyciela).

1. Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu

szkoły i wynikających stąd konsekwencji.

2. Nauczyciel wpisuje uwagę oraz punkty ujemne do zeszytu uwag.

3. Jeżeli uczeń się nie uspokoi nauczyciel wzywa innego pracownika szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, informuje wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły.

4. Wychowawca przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania

w zależności od popełnionego wykroczenia.

5. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, wychowawca

powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.

6. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, wychowawca powiadamia

dyrektora  szkoły, wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.

7. Wychowawca sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia i w dalszym ciągu obserwuje ucznia.

8. W przypadku powtarzających się sytuacji dyrektor  szkoły szkoła zawiadamia odpowiednie organy.

 

3. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia.

1. Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go.

2. Powiadamia wychowawcę/wychowawców uczniów o zdarzeniu.

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela – świadka

zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, wyciągnięcie

wniosków).

4. Wychowawca sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca,

poszkodowany), przechowuje ją w dokumentacji wychowawcy, wpisuje punkty do zeszytu uwag.

5. Wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji.

6. Wychowawca zgłasza sprawę do dyrektora  szkoły.

7. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły uzgadnia sankcje w stosunku do sprawcy zdarzenia w oparciu o statut szkoły.

8. Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacje na temat

zastosowanych wobec ucznia konsekwencji.

 

4. Procedura postępowania wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły.

1.Nauczyciel dyżurny lub nauczyciel, podczas zajęć którego doszło do zajścia

 wyjaśnia  sprawę - przeprowadza rozmowę.

2. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy.

3. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą - wyjaśnia okoliczności zajścia i szacuje straty.

4. Wychowawca zawiadamia dyrektora szkoły o zajściu, konsultuje z dyrektorem szkoły dalsze postępowanie.

5. Wychowawca powiadamia rodziców o zachowaniu dziecka, wzywa ich do szkoły i przekazuje rodzicom decyzję dyrektora szkoły o zadośćuczynieniu.

6. Dyrektor szkoły decyduje o dalszym postępowaniu, w zależności od szkodliwości czynu

/nakazuje naprawienie szkody lub pokrycie kosztów, a w szczególnych przypadkach

powiadamia policję/.

7. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej

w dokumentacji szkoły, wpisuje punkty do zeszytu uwag.

 

5. Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów i e-papierosów przez ucznia na terenie szkoły.

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły nakazuje zaprzestanie palenia i konfiskuje papierosy.

2. Zawiadamia wychowawcę klasy.

3. Wychowawca zawiadamia rodziców i dyrektora szkoły.

4.wychowawca przeprowadzą rozmowę dyscyplinującą z uczniem/uczniami palącymi na terenie szkoły i stosuje kary zapisane w statucie szkoły.

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej

w dokumentacji szkoły i zapisania punktów w zeszycie uwag.

 

6. Procedura postępowania wobec ucznia, który jest pod wpływem alkoholu lub środka psychoaktywnego.

1. Wychowawca lub osoba interweniująca odizolowuje ucznia, ale nie pozostawia go samego

(np. pozostawia go pod opieką innego nauczyciela lub pracownika szkoły).

2. Powiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do natychmiastowego

odebrania ucznia ze szkoły i informuje ich o dalszych krokach postępowania zgodnie z przepisami prawa.

3. Dyrektor zawiadamia policję .

4. Uczeń i rodzice są kierowani do odpowiednich instytucji.

5. Z przeprowadzonych działań wychowawca sporządza notatkę służbową i zapisuje punkty w zeszycie uwag.

 

7. Procedura postępowania wobec ucznia posiadającego substancję przypominającą narkotyk.

1. Nauczyciel zabezpiecza substancję i przekazuje ja dyrektorowi szkoły, który zabezpiecza ją do czasu przyjazdu policji.

2. Dyrektora szkoły w trybie natychmiastowym wzywa rodziców/opiekunów ucznia.

3. Dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję policji oraz informacje dotyczące zdarzenia.

4. Z przeprowadzonych działań wychowawca sporządza notatkę służbową i wpisuje punkty do zeszytu uwag.

                                                                                                                      

8. Procedura postępowania wobec ucznia używającego wulgaryzmów wobec rówieśników - agresja słowna.

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem prowadzona bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu

i powiadomienie wychowawcy.

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinująca z uczniem, sporządza notatkę z zajścia i przechowuje ją w dokumentacji szkoły i zapisuje punkty w zeszycie uwag.

3. W przypadku powtarzających się sytuacji – powiadamia rodziców i informuje o formie zastosowanej kary zgodnej ze statutem szkoły.

4. jeżeli zaistniałe zachowania powtarzają sie wychowawca podejmuje inne działania:

·         przeprowadza rozmowę dyscyplinującą w obecności rodziców,

·         wnioskuje o zwołanie zespołu nauczycieli uczących danego ucznia, którzy ustalą dalsze postępowanie,

·         w sytuacji kiedy zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca w porozumieniu z dyrektorem kieruje wniosek do odpowiednich służb w celu uzyskania pomocy.

 

9. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły.

1. Nauczyciel obecny przy zajściu wydaje nakaz natychmiastowego zaprzestania bójki, w razie potrzeby rozdziela uczniów przy pomocy innego nauczyciela lub pracownika szkoły.

2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel w pierwszej kolejności powiadamia dyrektora szkoły, który decyduje o dalszym postępowaniu.

3. Nauczyciel powiadamia wychowawcę a wychowawca  rodziców uczniów.

4. W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia wychowawcę. który  przeprowadza rozmowę z uczestnikami bójki.

5. Wychowawca klasy przekazuje informację dyrektorowi szkoły, sporządza notatka ze zdarzenia, która jest przechowywana w dokumentacji szkoły i zapisuje punkty w zeszycie uwag.

6. Dyrektor  powiadamia kuratora, jeśli ten sprawuje opiekę nad uczniem, w szczególnych wypadkach Policję.

7. Wychowawca zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów.

8. Wobec uczestników zajścia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły.

9.W przypadku wystąpienia obrażeń ciała maja zastosowanie procedury z punktu II.                

 

10. Procedura postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły

UWAGA: Uczeń na własną odpowiedzialność przynosi do szkoły wartościowe przedmioty /telefon komórkowy, głośniki, tablet,  biżuteria, itp./ - szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe uczniów.

1. Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.

2. Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży:

·         w przypadku kradzieży przedmiotów o małej wartości sytuacja wyjaśniana jest

między poszkodowanym a wychowawcą.

·         wychowawca informuje o zajściu rodziców

·         w przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest

dyrektor szkoły.

3. W przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów dyrektor szkoły:

·         powiadamia rodziców uczniów,

·         w przypadku braku rozwiązania problemu informuje policję.

4. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia, przechowywania jej w

dokumentacji szkolnej i zapisania punktów do zeszytu uwag.       

UWAGA: uczeń na własną odpowiedzialność bierze na wycieczki szkolne wartościowe przedmioty. w przypadku ich utraty nie mają zastosowania punkty powyżej. opiekunowie wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności za prywatne rzeczy uczniów.

                                                    

11. Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania presji na terenie szkoły oraz innych rodzajów przemocy psychicznej.

1.      Zajście zgłasza się do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy.

2.      Wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora szkoły i rodziców uczniów obu stron zajścia.

3.      Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia w obecności dyrektora szkoły i rodziców.

4.      Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły.

5.      Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej

w dokumentacji szkoły i zapisania punktów w zeszycie uwag.

 

12. Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do nauczycieli - agresja słowna, wulgaryzmy.

1. Poszkodowany nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.

2. Dyrektor wyjaśnia okoliczności zajścia, powiadamia wychowawcę.

3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia i przeprowadza rozmowę.

4. W przypadku znieważenia nauczyciela dyrektor powiadamia Policję.

5. Wobec ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły.

6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej

w dokumentacji szkoły, zapisania punktów w zeszycie uwag.

 

13. Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej ucznia w stosunku do nauczycieli

1. Powiadomienie dyrektora szkoły.

2. Dyrektor powiadamia Policję.

3. Wychowawca wzywa rodziców w trybie natychmiastowym do szkoły.

4. Wobec sprawcy stosuje się kary zapisane w statucie szkoły.

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej

w dokumentacji szkoły, a także zapisania punktów w zeszycie uwag.

 

14. Procedura postępowania w sytuacji przemocy domowej

1. Nauczyciel lub wychowawca, który podejrzewa, ze uczeń jest ofiarą przemocy domowej

zawiadamia dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą przeprowadza rozmowę z uczniem, a następnie z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami.

3. Jeżeli sygnały świadczące o przemocy powtarzają się, dyrektor kontaktuje  się z GOPS-em w celu zbadania środowiska ucznia.

4. Z przeprowadzonych czynności sporządza się notatkę służbową.

 

 

 

 

 

15. Procedura postępowania wobec ofiar i sprawców ceberprzemocy.

1.      Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy informuje o zdarzeniu wychowawcę

2.      Wychowawca przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia                  i porady, ustala okoliczności zdarzenia,

3.      Wychowawca i nauczyciel informatyki zabezpieczają dowody i ustalają, jeśli to możliwe, tożsamość cyberprzemocy.

4.      Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego              i sprawcy

5.      Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca stosuje odpowiednie zapisy w oparciu o Statut Szkoły.

6.      Jeżeli sprawcą nie jest uczeń szkoły, wychowawca zawiadamia dyrektora, który powiadamia policję.

7.      Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej

w dokumentacji szkoły, a także zapisania punktów w zeszycie uwag.

8.      Wychowawca monitoruje sytuację ofiary pod kątem tego, czy nie są wobec niego

9.      podejmowane działania odwetowe ze strony sprawcy.

 

16. Postępowanie w przypadku próby samobójczej (usiłowania lub zamiaru samobójczego) ucznia poza terenem szkoły.

1.      Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia najlepiej od najbliższych np. rodziców.

2.      Poinformowanie o zdarzeniu Dyrektora Szkoły.

3.      Zawiadomienie przez Dyrektora Szkoły organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.

4.      Zebranie zespołu kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań:

- zdiagnozowanie sytuacji

- podjęcie działań interwencyjnych

- podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej

5.      Rozmowy z uczniami prowadzone przez wychowawców, a w razie potrzeby                          w obecności psychologa.

6.      Poinformowanie Rady Pedagogicznej o zaistniałej sytuacji.

7.      Wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez:
- pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę pomocy specjalistycznej,

- realizację zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się dzieckiem.

8.      Otoczenie szczególną opieką ucznia usiłującego popełnić samobójstwo, a jeżeli zaistnieje taka konieczność to również klasę.

9.      Sporządzenie notatki służbowej z zaistniałego zdarzenia (opis sytuacji, rozmów przeprowadzonych z uczniem, rodzicami)

 

17. Postępowanie w przypadku próby samobójczej ucznia na terenie szkoły.

1.      Nie wolno pozostawiać ucznia samego.

2.      Udzielić pierwszej pomocy uczniowi, bądź zapewnić jej udzielenie.

3.      Powiadomić wychowawcę i dyrektora szkoły.

4.      Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia.

5.      Wezwać pomoc (pogotowie, policję), jeżeli zaistnieje taka konieczność.

6.      Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę.

7.      Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań;

- zdiagnozowanie działań interwencyjnych,

- podjęcie działań interwencyjnych,

- podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej.

8.      Poinformowanie Rady Pedagogicznej o zaistniałej sytuacji.

9.      Wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez:
- pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodziny pomocy specjalistycznej,

- realizację zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się uczniem.

10.  Rozmowy z młodzieżą.

11.  Otoczenie opieką ucznia usiłującego popełnić samobójstwo.

12.  Sporządzenie notatki służbowej z zaistniałego zdarzenia (opis sytuacji, rozmów przeprowadzonych z uczniem, rodzicami)

 

 18. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów.

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.

3. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).

4. Rodzice zwracają się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności swoich dzieci wyłącznie w formie pisemnej.

5. Nieobecność powyżej 5 dni roboczych ze względu na stan zdrowia powinna być usprawiedliwiana na podstawie zwolnienia wystawionego przez lekarza.

6. Prośba o usprawiedliwienie winna być zapisana w dzienniczku ucznia lub odrębnej kartce i zawierać:  datę usprawiedliwianej nieobecności,

·  wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć),

·  przyczynę,

·  wyraźny podpis rodzica lub prawnego opiekuna.

7. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy w sposób przyjęty przez wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej 3 dni.

8. W przypadku nie poinformowania szkoły przez rodzica o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 3 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

9. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 3 dni roboczych od przyjścia do szkoły. W przeciwnym wypadku nieobecność jest nieusprawiedliwiona. Obowiązek dostarczenia prośby o usprawiedliwienie w wyznaczonym terminie spoczywa na rodzicach.

10. Wychowawca w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.

11. Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych nieobecności bez wcześniejszego zwolnienia rodzica. Ma również prawo nie akceptować wszystkich powodów nieobecności ucznia w szkole i pozostawić te godziny jako nieusprawiedliwione. Katalog przyczyn nieobecności uzasadnionych:  zły stan zdrowia,

·  pilny wyjazd do: lekarza, poradni specjalistycznej, itd.,

·  udział w wyjątkowo ważnych dla ucznia zajęciach, egzaminach, zorganizowanych

· wyjazdach pozaszkolnych,  udział ucznia w wyjątkowo ważnych dla rodziny uroczystościach czy zdarzeniach,

·  inne, uznane przez wychowawcę za uzasadnione.

Za bezpodstawne nadużywanie próśb o zwolnienie ucznia odpowiadają

rodzice (prawni opiekunowie) zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Spóźnienie na lekcję powyżej 15 min traktowane jest jak godzina nieobecna i jest

usprawiedliwiane jak każda inna nieobecna godzina.

19.  Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych.

1. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić: 

-        wychowawca klasy po okazaniu przez ucznia pisemnej prośby o zwolnienie od rodzica (prawnego opiekuna). 

-        dyrektor szkoły, w przypadku uczniów, którzy zostają pod opieką innych nauczycieli  i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp. 

-        za zgodą wychowawcy klasy, po okazaniu pisemnej prośby o zwolnienie od rodzica (prawnego opiekuna) na ustalonym wzorze usprawiedliwienia.

2. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku wychowawca wpisuje „zawody", "konkurs" i przyjmuje się przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych przypadkach wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną (przekreślona pionowa kreska).

3. Zwolnienie ucznia chorego z zajęć lekcyjnych w danym dniu:  na podstawie informacji              o stanie zdrowia ucznia, decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje rodzic/opiekun prawny.              W przypadku rozmowy telefonicznej osoba kontaktująca się z rodzicem/opiekunem prawnym w dokumentacji ( dzienniku lekcyjnym) zapisuje informację o przebiegu rozmowy: imię i nazwisko osoby zwalniającej, godzinę połączenia). Wskazane jest  również napisanie do wychowawcy wiadomości sms.

4. Uczeń może sam opuścić szkołę tylko i wyłącznie na podstawie oświadczenia pisemnego rodzica, że wyraża zgodę i bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu, o ile stan zdrowia ucznia to umożliwia. 

5. W sytuacji, kiedy na podstawie obserwacji nauczyciela nie jest wskazane, aby uczeń sam opuścił szkołę, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do osobistego odbioru dziecka. Do czasu przybycia rodzica uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej. 

6. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym lub jego odmowy odebrania ucznia, uczeń pozostaje na terenie szkoły na zajęciach lekcyjnych zgodnych z planem lekcji w danym dniu.

7. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć jeśli zdarzają się one zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność zwolnienia.

8. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać                   w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją, rodzic może złożyć pisemne oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas trwania tych zajęć i wyraża zgodę na pobyt dziecka w domu.

9. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały rok szkolny dokumenty (prośby o usprawiedliwienia od rodziców, zwolnienia lekarskie, itd.), które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów.

10. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności prośby o usprawiedliwienie wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dana prośba o zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczna. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może zaprosić rodziców do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

                                                                                           .....................……………………, dnia ………………..

ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka  ……………………………………….……………….. ucznia/uczennicy klasy…………………… z ..................................................... godziny lekcyjnej   w dniu ……………………………. z powodu …………………………………………………….............................

W momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność                          w drodze, jak i w godzinach, kiedy powinno być w szkole zgodnie z rozkładem zajęć.

                                                                   

                                                                                                                       ……….………………….

                                                                                                                        podpis rodzica/opiekuna

 

20. Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły.

§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,  a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 41. 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;

2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) społecznego inspektora pracy;

4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;

5) radę rodziców.

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.

§ 42. 1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

2. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.

§ 43. 1. Członków zespołu powołuje dyrektor.

2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

3. Wzór protokołu powypadkowego znajduje się w Załączniku 1.

4. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób,                            o której mowa w ust 4, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa             i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.

9. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

§ 44. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby                             o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

§ 45. 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:

1) poszkodowanego pełnoletniego;

2) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

 

2. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia,                          z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).

§ 46. 1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się                z materiałami postępowania powypadkowego.

2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce.

3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

§ 47. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.

§ 48. 1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 46 ust. 1, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

2. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.

3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.

4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

1) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;

2) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

§ 49. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:

1) zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;

2) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

§ 50. 1. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

§ 51. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

§ 52. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 

I.            Uczniowie w trakcie zajęć lekcyjnych znajdują się pod opieką nauczyciela i tylko za jego zgodą w szczególnych przypadkach zdrowotnych mogą opuścić klasę. W tym czasie nauczyciel zobowiązany jest do monitorowania czasu nieobecności ucznia.  W uzasadnionych okolicznościach, zostawiając uczniów pod opieką  innego nauczyciela lub pracownika szkoły, sprawdza co dzieje się z uczniem, który opuścił uprzednio salę lekcyjną.

W przypadku zdarzeń wymagających udzielenia uczniowi pomocy podczas zajęć lekcyjnych wszystkich nauczycieli obowiązują następujące procedury:

1.      Zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi poszkodowanemu.

2.      Zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom zajęć.

Jeżeli konieczne jest wezwanie pomocy innej osoby, nauczyciel wskazuje jednego ucznia podając jego imię i nazwisko i ten uczeń sprowadza dodatkową pomoc.                                                                                                           Niedopuszczalne jest, aby salę lekcyjną bez wiedzy i zgody nauczyciela opuścili uczniowie przez niego nie wskazani.

3.      Jeżeli wezwana do udzielenia pomocy osoba prowadzi lekcje, to zanim oddali się z klasy, ma obowiązek zapewnić uczniom nadzór nauczyciela z sąsiedniej sali (może wezwać do pomocy woźną, sekretarkę, w szczególnych okolicznościach obecnego w szkole rodzica, jeżeli wymaga tego sytuacja.)

4.      Każde zdarzenie należy zgłosić w Sekretariacie do rejestru wypadków (odpowiedzialny nauczyciel, na którego zajęciach zdarzenie miało miejsce).

5.      O zdarzeniu z udziałem konkretnego ucznia, po udzieleniu mu pomocy, nauczyciel informuje niezwłocznie wychowawcę. Wychowawca decyduje                           o konieczności powiadomienia rodzica co do zdarzenia i ewentualnych następstw. Jeżeli nie ma wychowawcy – informację należy przekazać dyrektorowi szkoły. Jeżeli nie ma dyrektora – wówczas nauczyciel sam podejmuje decyzję o konieczności powiadomienia rodziców.

6.      Jeżeli uczeń z urazem wraca do domu autobusem szkolnym, to wychowawca lub nauczyciel, pod którego opieką pozostawał uczeń podczas zdarzenia informuje nauczyciela odprowadzającego, a ten powiadamia kierowcę i opiekunkę autobusu o konieczności otoczenia ucznia szczególną troską w czasie kursu.

 

 

II.            Praca zespołu powypadkowego

Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.

 

1. Skład zespołu powypadkowego

            Członków zespołu powypadkowego powołuje dyrektor. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób powyżej wymienionych, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W składzie zespołu powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

 Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu - społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.

2. Dochodzenie powypadkowe

 Zespół powypadkowy obowiązany jest:

 • zbadać okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,

 • wysłuchać wyjaśnień od poszkodowanego, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala,

 • zasięgnąć informacji od świadków wypadku,

 • zasięgnąć opinii lekarza,

 • zebrać inne dowody dotyczące wypadku,

 • dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,

 • sporządzić protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku. Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie.

W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

3. Zatwierdzenie protokołu powypadkowego

 Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły/placówki po jego sporządzeniu. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.

 Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, dla:

 • poszkodowanego,

 • szkoły/placówki, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia,

 • organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:

• poszkodowanego pełnoletniego;

 • rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).

Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się                      z materiałami postępowania powypadkowego.

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa                w § 46 ust. 1 r.b.s.p. mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.

Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

 • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;

 • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:

 • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;

 • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY UCZNIA

1.      Zespół powypadkowy w składzie:

1)      ............................................................................................................................

                   (imię i nazwisko, stanowisko)

2) .............................................................................................................................

                   (imię i nazwisko, stanowisko)

3) …………………………………………………………………………………………...

                     (imię i nazwisko, stanowisko)

 

dokonał w dniach ...........................................................ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn wypadku, jakiemu w dniu ...........................................................

o godz. .................... uległ(a) .........................................................................................

........................................................................................................................................

                                                            (imię i nazwisko)

z ……………………………………………(wskazanie klasy lub innej jednostki podziału organizacyjnego osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki)

szkoły/placówki ..............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

                                    (nazwa i adres szkoły lub placówki)

urodzony(a) ........................................................... zamieszkały(a) ..............................

…………………………………………………………………………………………………

                          (adres)

 2. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki) ........................................................

    ....................................................................................................................................

3.      Rodzaj urazu i jego opis ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 4. Udzielona pomoc ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. Miejsce wypadku ......................................................................................................

 6. Rodzaj zajęć .............................................................................................................

    Opis wypadku - z podaniem jego przyczyn

    ....................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................

    ....................................................................................................................................

7. Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym

    w chwili wypadku .......................................................................................................

 8. Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna                           w chwili wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie - podać, z jakiej przyczyny)

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

9. Świadkowie wypadku (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania):

    1) ...............................................................................................................................

    2) ...............................................................................................................................

    3) ...............................................................................................................................

4) ……………………………………………………………………………………………

10. Środki zapobiegawcze

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

11. Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżeń.

    Podpis pouczonych:

    1) ........................................................

    2) ........................................................

 

12. Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych

    zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie:

    1) ...............................................................................................................................

    2) ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

13. Data podpisania protokołu: .................................................................................

    Podpisy członków zespołu:

    1) ...........................................................

    2) ...........................................................

3) …………………………………………

    Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły lub placówki

 

   .....................................................................

    Potwierdzenie przez osoby uprawnione:

1)         zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego:

 ..............................................................................

     .............................................................................

 

2)         złożenia zastrzeżeń na piśmie:

..............................................................................

……………………………………………………….

3)         otrzymania protokołu:

 .............................................................................

    .............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA ZAPOZNANIA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PROCEDURAMI:

1.      Z obowiązującymi procedurami zostają zapoznani uczniowie na początku roku szkolnego, a rodzice na pierwszym wrześniowym zebraniu.

2.      Znajomość procedur zostaje poświadczona pisemnie. (Zaświadczenie o zapoznaniu….Załącznik nr 2)

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
    Szewce Nadolne 14
    99-311 Bedlno
    woj. łódzkie
  • (024)3830044 Fax:(024)3830044

Galeria zdjęć