Nawigacja

Dokumenty szkolne

WSO

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO STATUTU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w SZEWCACH NADOLNYCH

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

TEKST JEDNOLITY z dnia 26 sierpnia 2016 r.

 

 Na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357);
 • ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (dz. U. Z 2015 r., poz. 843)

 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Rozdział I Zasady ogólne .................................................................................................. str. 3

Rozdział II Ocenianie uczniów klas I-III ........................................................................ str. 6

Rozdział III Ocenianie uczniów klas IV-VI …………………………………………… str. 8

Rozdział IV Ocenianie zachowania …………………………………………………… str. 15

 

CZĘŚĆ II

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

Rozdział I Ogólne zasady klasyfikowania ……………………………………………. str. 22

Rozdział II Egzamin klasyfikacyjny ……………………………………………………str. 24

Rozdział III Egzamin poprawkowy ……………………………………………………str. 26

Rozdział IV Odwołania od egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego ………….. str. 27

 

CZĘŚĆ III

PROMOWANIE UCZNIÓW

Rozdział I Ogólne zasady promowania ………………………………………….……. str. 29

Rozdział II Nagrody i wyróżnienia ……………………………………………………. str. 30

Rozdział III Dokumentacja dotycząca oceniania, klasyfikowania i promowania ...... str. 31

Rozdział IV Postanowienia końcowe ……………………………………………….… str. 33

 

CZĘŚĆ I

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE 

§ 1

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

§ 2

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
  • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
  • informowanie o wymaganiach edukacyjnych uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
  • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole,
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  • ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego,
  • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
  • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;
  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania .

 

§ 3

1. Nauczyciele za pośrednictwem wychowawców klas na pierwszym obowiązkowym zebraniu rodziców (które powinno odbyć się w terminie do 15 września) informują rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o:

  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna.

2. Fakt poinformowania rodziców (opiekunów prawnych) o wyżej wymienionym systemie oceniania na obowiązkowym zebraniu rodzice zaświadczają własnoręcznym podpisem na liście obecności. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu zobowiązani są oni do indywidualnego zapoznania się z systemem oceniania w wyniku ponownego wezwania przez wychowawcę.

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają uczniów na początku września z wymaganiami edukacyjnymi, sposobach sprawdzania ich osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna.

 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, 3 i 4. przekazywane i udostępniane są:

1) na stronie internetowej szkoły w zakładce pod nazwą „Dokumenty szkolne” – dostęp do informacji nieograniczony;

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;

3) w formie wydruku papierowego znajdującego się w sekretariacie szkoły – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy sekretariatu;

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

§ 4

 Oceny dzielą się na:

  • cząstkowe – określające osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  • klasyfikacyjne śródroczne i roczne – podsumowujące osiągnięcia edukacyjne uczniów za dane półrocze (rok szkolny) z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

 

§ 5

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

 

1) Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

2) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu ucznia.

3) Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci

2. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

  • Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
  • Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemnie.
  • W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w pkt. 2. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

 

§ 6

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego dostrzeżono zaburzenia, odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§ 7

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 8

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.

 1.  

   • W przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

ROZDZIAŁ II

OCENIANIE UCZNIÓW KLAS I – III

§ 1

W klasach I-III ocena ma charakter opisowy i dotyczy postępów w nauce oraz ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Osobno oceniane jest zachowanie oraz wyniki nauczania.

 § 2

W ciągu roku szkolnego występuje ocenianie:

1. bieżące, podczas każdego zajęcia (ustne i w postaci ocen w następującej skali):

- stopień celujący - 6

- stopień bardzo dobry - 5

- stopień dobry - 4

- stopień dostateczny -3

- stopień dopuszczający - 2

- stopień niedostateczny - 1

2. okresowe, na półrocze - w postaci oceny opisowej,

3. końcoworoczne - w postaci oceny opisowej.

§ 3

Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie „plusów” i „minusów”.

§ 4

Za najistotniejsze w ocenianiu uczniów klas I-III uznaje się:

- wkład pracy ucznia,

- jego możliwości intelektualne,

- efekty, jakie osiąga

§5

 Zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi w edukacji wczesnoszkolnej oceniane będą następujące umiejętności:

  • czytanie,
  • mówienie,
  • słuchanie,
  • pisanie,
  • umiejętności rachunkowe, (liczenie i przeliczanie),
  • rozwiązywanie zadań tekstowych,
  • umiejętności praktyczne,
  • rozumienie zjawisk i zależności z zakresu przyrody,
  • umiejętności artystyczno-techniczne
  • umiejętności fizyczno-ruchowe.

 

§ 6

W klasach I- III klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej z zajęć edukacyjnych.

§ 7

Kryteria oceny umiejętności ucznia, według których wystawia się oceny bieżące w skali 1-6 z poszczególnych edukacji znajdują się w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

 

 

ROZDZIAŁ III

OCENIANIE UCZNIÓW KLAS IV-VI

§ 1

1. W ocenianiu bieżącym, śródrocznym i końcoworocznym stosuje się następującą skalę ocen:

celujący – 6

bardzo dobry – 5

dobry – 4

dostateczny – 3

dopuszczający – 2

niedostateczny – 1

2. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu semestru.

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia.

4. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie „plusów” i „minusów”.

5. Ocena końcoworoczna jest wyrażona pełnym stopniem stosowanej skali ocen.

6. Ocena ucznia może być wyrażona:

1) stopniem,

2) słowem (pochwałą lub naganą),

3) wpisem do zeszytu ucznia,

4) znakami graficznymi „+” lub „ – ”.

§ 2

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

§ 3

1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach.

2. Prace pisemne nie mogą mieć wyłącznie formy testowej.

§ 4

W związku z przeprowadzaniem prac klasowych, sprawdzianów obejmujących większe partie materiału obowiązują następujące zasady:

  • W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową.
  • W ciągu tygodnia uczeń może pisać najwięcej dwie prace klasowe.
  • Termin planowanej pracy klasowej nauczyciel zobowiązany jest podać przynajmniej tydzień wcześniej i zapisać go w dzienniku.
  • Prace kontrolne są obowiązkowe.
  • Ocenione prace klasowe uczniowie otrzymują w terminie do dwóch tygodni od daty ich napisania.
  • Nauczyciel przechowuje prace klasowe do dnia 31 sierpnia. Jest zobowiązany udostępnić je do wglądu uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) i uzasadnić wystawioną ocenę.
  • W przypadku absencji lub otrzymania oceny niedostatecznej uczeń powinien napisać bądź poprawić daną pracę klasową w terminie uzgodnionym z nauczycielem i na zasadach określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania
  • Terminy popraw prac klasowych ustala nauczyciel z uczniem. Ilość popraw w dniu (tygodniu) nie jest ograniczona.

§ 5

1. Oceny z prac klasowych wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym.

2. Oceny ze sprawdzianów wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem zielonym.

§ 6

 Jeżeli uczeń nie pisze sprawdzianu samodzielnie, nauczyciel udziela mu ostrzeżenia. Przy ponownej próbie pracy niesamodzielnej, nauczyciel unieważnia uczniowi sprawdzian i ustala termin ponownego sprawdzenia wiadomości.

 

§ 7

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą prowadzić karty obserwacji ucznia, którą przedstawiają uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym).

§ 8

Obowiązuje następująca skala procentowa dotycząca ocen z punktowanych sprawdzianów i testów:

Celujący        6     100 % + zadanie dodatkowe

Bardzo dobry +                                    5+    99 % - 97 % + zadanie dodatkowe

Bardzo dobry                            5     96 % - 93 %

Bardzo dobry –                                    5-    92 % - 89 %

Dobry +        4+       88% - 84 %

Dobry        4     83% - 79 %

Dobry –       4-     78 % - 73 %

Dostateczny +                             3+         72 % - 67 %

Dostateczny                      3     66 % - 61 %

Dostateczny –                              3-     60 % - 55 %

Dopuszczający +                                       2+         54 % - 49 %

Dopuszczający                                  2     48 % - 43 %

Dopuszczający –                                      2-           42 % - 37 %

Niedostateczny +                                        1+            36% - 31 %

Niedostateczny                                   1     30 % - 0 %

§ 9

Ocena z religii wyrażana jest zgodnie z podaną skalą ocen. Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym. Oceny z religii wlicza się do średniej ocen.

§ 10

  • W przypadku oceny niedostatecznej za I półrocze uczeń powinien zaliczyć materiał obejmujący ten okres w pierwszym miesiącu II - go półrocza, w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.
  • Zaliczenie materiału z I półrocza umożliwia uzyskanie oceny rocznej wyższej od oceny dopuszczającej.

§ 11

Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny:

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
   • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
   • korzysta z nowości technologii informatycznej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
   • osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
  • Ocenę bardzo dobrą z plusem otrzymuje uczeń, który:
   • panował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
   • potrafi efektownie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach, trudnych i nietypowych;

 

  • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
   • potrafi zaplanować pracę w zespole,
   • samodzielnie rozwiązuje zadania nie wykraczające poza program nauczania;
  1.  
  • Ocenę bardzo dobrą z minusem otrzymuje uczeń, który:
  • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;

 

  • Ocenę dobrą z plusem otrzymuje uczeń, który:
   • nie w pełni posiada wiedzę określoną programem nauczania,
   • potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,
   • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych zagadnień;

 

  • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   • nie opanował w pełni wiadomości określonych programem,
   • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi,
   • potrafi współpracować w grupie;

 

  • Ocenę dobrą z minusem otrzymuje uczeń, który:
   • posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
   • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania z mniejszą ilością elementów problemowych;

 

  • Ocenę dostateczną z plusem otrzymuje uczeń, który:
   • posiada wiadomości i umiejętności i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej dla danego przedmiotu i danej klasy,
   • współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,
   • rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o średnim stopniu trudności;

 

  • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiedzę określoną oceną dostateczną dla danego przedmiotu i danej klasy,

   • wykonuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,

 

  • Ocenę dostateczną z minusem otrzymuje uczeń, który:
   • zdobył wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej dla danego przedmiotu i danej klasy,
   • wykazuje on niewielkie trudności w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych;

 

  • Ocenę dopuszczającą z plusem otrzymuje uczeń, który:
   • opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej dla danego przedmiotu i danej klasy,
   • rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie,
   • rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;

 

  • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
   • ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nie przekraczają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w dalszym toku kształcenia,
   • rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o bardzo niewielkim stopniu trudności,

 

  • Ocenę dopuszczającą z minusem otrzymuje uczeń, który:
   • wykazuje duże braki w opanowaniu podstawy programowej w danej klasie i z danego przedmiotu, ale jego braki nie przekreślają możliwości zdobycia minimalnej wiedzy z danego przedmiotu,
   • ma bardzo duże problemy w rozwiązywaniu łatwych zadań praktycznych i teoretycznych w czasie lekcji;

 

  • Ocenę niedostateczną z plusem otrzymuje uczeń, który:
 1. nie zdobył wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów i na poziomie danej klasy;

   • posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
   • bardzo rzadko rozwiązuje proste zadania o elementarnym stopniu trudności,

 

  • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. nie zdobył wiadomości i umiejętności nawet w stopniu minimalnym, określonym kryteriami oceny dopuszczającej w danej klasie i z danego przedmiotu,

   • nie jest w stanie rozwiązać najprostszych zadań o bardzo niewielkim stopniu trudności i wykazuje przy tym niechęć do jakiejkolwiek poprawy swojej oceny.

2. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zostały opracowane przez nauczycieli uczących danych przedmiotów w oparciu o ogólny system oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 12

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

  • sprawdziany na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu lub dużą część działu,
  • kartkówki z trzech ostatnich tematów (nie muszą być zapowiedziane, traktuje się je jak odpowiedź ustną),
  • prace domowe,
  • zadania, ćwiczenia i prace wykonywane przez uczniów podczas lekcji,
  • wypowiedzi ustne,
  • praca w zespole,
  • testy sprawnościowe,
  • prace plastyczne i techniczne (na miarę możliwości dziecka),
  • działalność muzyczna.
 1.  
  • W pisemnych sprawdzianach i kartkówkach ocenie podlega:
  • zrozumienie tematu i jego wyczerpanie,
  • poprawność rozwiązań,
  • sposób prezentacji, styl wypowiedzi,
  • konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
  • ortografia i interpunkcja w wypracowaniach i sprawdzianach ortograficznych z języka polskiego

 

  • W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
  • znajomość zagadnienia,
  • samodzielność wypowiedzi,
  • kultura języka,
  • precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu
  • styl wypowiedzi.

 

  • Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:
  • planowanie i organizacja pracy grupowej,
  • efektywne współdziałanie,
  • wywiązywanie się z powierzonych ról,
  • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy

 

§ 13

1. Proponowaną ocenę półroczną lub roczną uczeń może poprawić w formie i terminie ustalonym z nauczycielem nie później niż na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

1) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2) Zasady przeprowadzania sprawdzianu w trybie odwoławczym określone zostały w załączniku nr 1 do Statutu Szkoły pt. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

§ 14

PROCEDURA POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH

1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy pracy kontrolnej (sprawdzianu) z każdej oceny oprócz bardzo dobrej.

2. Nauczyciel sprawdza, ocenia i oddaje uczniom do poprawy pracę kontrolną (sprawdzian) w ciągu 2 tygodni od daty pisania. Dokładny termin poprawy ustala nauczyciel.

3. Poprawa z języka polskiego i matematyki następuje w ciągu jednego tygodnia od momentu oddania sprawdzonej pracy, natomiast z innych przedmiotów w ciągu dwóch kolejno następujących po sobie danych zajęć.

4. Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy ocenę taką samą lub niższą, nauczyciel nie wpisuje jej do dziennika.

 

§ 15

 

ZASADY WGLĄDU DO SPRAWDZONYCH I OCENIONYCH

PISEMNYCH PRAC KONTROLNYCH (SPRAWDZIANÓW)

 

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

a) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli;

b) na zebraniach ogólnych;

c) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

d) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

e) prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom (prawnym opiekunom).

2. Uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) pracę kontrolną (sprawdzian) na następnych zajęciach.

4. Nauczyciel jest zobowiązany do przechowywania wszystkich pisemnych prac kontrolnych (sprawdzianów) do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

 

ROZDZIAŁ IV

OCENIANIE ZACHOWANIA 

§ 1 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I-III

W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową uwzględniającą postawę ucznia wobec wymagań zawartych w treści oceny. Zachowanie rozpatrywane jest w siedmiu kategoriach. Nazywane jest umownie jako:

WZOROWE

1. Wywiązuje się z obowiązków uczniowskich

  • Zawsze systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje
  • Zawsze odrabia zadania domowe
  • Zawsze przynosi potrzebne podręczniki, zeszyty, przybory i inne materiały
  • Zawsze przynosi strój na lekcje wychowania fizycznego
  • Zawsze przynosi obuwie zmienne
  • Ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione
  • Bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki dyżurnego i inne powierzone zadania
  • Jest zawsze systematyczny, obowiązkowy i samodzielny
  • Jest aktywny na lekcjach

2. Postępowanie zgodne z zasadami społeczności uczniowskiej

  • Zawsze zgodnie współpracuje w grupie
  • Zawsze szanuje mienie szkolne, kolegów oraz własne

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły

  • Zawsze aktywnie uczestniczy w życiu szkoły
  • Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach międzyszkolnych
  • Zawsze szanuje tradycje szkolne, religijne, regionalne i narodowe

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej

  • Nie używa wulgaryzmów
  • Zawsze używa zwrotów grzecznościowych
  • Zawsze taktownie zwraca się do kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

  • Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach, przerwach i wycieczkach
  • Zawsze bezpiecznie posługuje się ostrymi narzędziami
  • Zawsze bezpiecznie korzysta ze sprzętu sportowego
  • Zawsze bezpiecznie porusza się po drodze
  • Zawsze jest schludny, czysty i dba o estetykę otoczenia

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

  • Zawsze rozwiązuje konflikty bez agresji i przemocy
  • Zawsze przebacza i przeprasza

7. Okazuje szacunek innym osobom

  • Zawsze okazuje szacunek osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom
  • Zawsze pomaga słabszym
  • Zawsze akceptuje kolegów i koleżanki, jest tolerancyjny

POPRAWNE

1. Wywiązuje się z obowiązków uczniowskich

  • Czasami spóźnia się na lekcje
  • Zdarza mu się zapomnieć odrobić zadanie domowe
  • Czasami nie przynosi potrzebnych podręczników, zeszytów, przyborów i innych materiałów
  • Czasami nie przynosi stroju na lekcje wychowania fizycznego
  • Czasami nie przynosi obuwia zmiennego
  • Ma nieusprawiedliwiony 1 dzień w semestrze
  • Wypełnia obowiązki dyżurnego i inne powierzone zadania
  • Nie zawsze jest aktywny na lekcjach

2. Postępowanie zgodne z zasadami społeczności uczniowskiej

  • Czasami ma problemy z współpracą w grupie
  • Nie zawsze szanuje mienie szkolne, kolegów oraz własne

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły

  • Poprawnie zachowuje się na apelach i akademiach szkolnych
  • Nie zawsze szanuje tradycje szkolne, religijne, regionalne i narodowe

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej

  • Z reguły nie używa wulgaryzmów
  • Przeważnie używa zwrotów grzecznościowych
  • Nie zawsze taktownie zwraca się do kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

  • Czasami nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach, przerwach i wycieczkach
  • Nie zawsze bezpiecznie posługuje się ostrymi narzędziami
  • Nie zawsze bezpiecznie korzysta ze sprzętu sportowego
  • Czasami nie przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drodze

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

  • Czasami ma problemy z rozwiązywaniem konfliktów w grupie
  • Ma problemy z przebaczaniem i przepraszaniem

7. Okazuje szacunek innym osobom

  • Przeważnie okazuje szacunek osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom
  • Czasami pomaga słabszym

NIEWŁAŚCIWE

1. Wywiązuje się z obowiązków uczniowskich

  • Często spóźnia się na lekcje
  • Często zapomina odrobić zadanie domowe
  • Często nie przynosi potrzebnych podręczników, zeszytów, przyborów i innych materiałów
  • Bardzo często nie przynosi stroju na lekcje wychowania fizycznego
  • Często nie przynosi obuwia zmiennego
  • Ma nieusprawiedliwiony więcej niż 1 dzień w semestrze
  • Nie wypełnia należycie obowiązków dyżurnego i innych powierzonych zadań
  • Często nie pracuje na lekcjach

2. Postępowanie zgodne z zasadami społeczności uczniowskiej

  • Unika współpracy z innymi
  • Niechętnie współdziała lub odnosi się do współpracy w grupie
  • Często nie szanuje mienia szkolnego, kolegów oraz własnego

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły

  • Niechętnie uczestniczy w życiu szkoły
  • Często nie szanuje tradycji szkolnych, religijnych, regionalnych i narodowych

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej

  • Używa wulgaryzmów
  • Nie używa zwrotów grzecznościowych
  • Nie zwraca się do kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły w sposób taktowny

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

  • Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach, przerwach i wycieczkach
  • Często nie zachowuje zasad bezpieczeństwa posługując się ostrymi narzędziami
  • Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa korzystając ze sprzętu sportowego
  • Często nie przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drodze

6. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

  • Często używa przemocy i agresji w rozwiązywaniu konfliktów z grupą
  • Często wywołuje konflikty z innymi

7. Okazuje szacunek innym osobom

  • Często nie okazuje szacunku osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom
  • Nie pomaga słabszym

 

§2

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

1.W klasach IV-VI obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne;

2.Szczegółowe kryteria oceniania zachowania:

Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach. Zadaniem wychowawcy jest przyznanie uczniowi od 0 pkt. do 3 pkt. w każdej kategorii. Przy ocenianiu bierze on również pod uwagę opinię uczniów, innych nauczycieli i pracowników szkoły. Uczeń może uzyskać od 0 pkt. do 18 pkt. Sumę punktów zamienia się na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.

1) Stosunek do nauki w zależności od wkładu pracy, swoich możliwości i innych uwarunkowań określa się jako:

a) 3 pkt.- maksymalny

b) 2 pkt.- dość wysoki

c) 1 pkt.- przeciętny

d) 0 pkt.- niski

2) Takt i kultura:

a) 3 pkt.- Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji. Jego zachowanie jest bez zarzutu, a on sam jest życzliwy wobec całego otoczenia.

b) 2 pkt.- Uczeń jest taktowny, zdarzyło się 1-2 razy, że uchybił zasadom kultury, ale zwrócenie mu uwagi przyniosło pozytywny skutek. Zachowuje kulturę słowa i dyskusji.

c) 1 pkt.- Uczeń zachowuje się nietaktownie, nie potrafi zapanować nad emocjami i wyraża je używając mało kulturalnego słownictwa. Kilkakrotne upomnienie przyniosło pozytywny skutek.

d) 0 pkt.- Uczeń nie reaguje na upomnienia, jego zachowanie wobec innych jest sprzeczne  z zasadami dobrego wychowania, używa wulgaryzmów, jest agresywny. 

3) Dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i otoczenia:

a) 3 pkt.- Uczeń dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych, posiada regulaminowy strój sportowy na każde zajęcia wychowania fizycznego, dba o swoje rzeczy i miejsce pracy.

b) 2 pkt.- Zdarzyło się 1-2 razy, że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia, ale zwrócenie mu uwagi przyniosło pozytywny skutek.

c) 1 pkt.- Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę, odpowiedni strój i porządek w miejscu pracy.

d) 0 pkt.- Uczeń nie dba o higienę osobistą, higienę otoczenia i odpowiedni, dostosowany do zajęć strój szkolny. 

4) Postawa społeczna i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

Uczeń:

a) dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek, sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień, przygotowanie gazetek itp.)

b) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków i prac na rzecz zespołu klasowego i szkoły,

c) chętnie pomaga kolegom w nauce i w innych sytuacjach,

d) wykazuje dużą aktywność i inicjatywę dla dobra społeczności szkolnej,

e) szanuje wszelkie ustalenia społeczności szkolnej,

  3 pkt.- Zawsze wywiązuje się z w/w wymagań.

  2 pkt.- Zwykle wywiązuje się z w/w wymagań.

  1 pkt.- rzadko wywiązuje się z w/w wymagań.

  0 pkt.- nigdy nie wywiązuje się z w/w wymagań.

 5) Postawa moralna.

 W codziennym życiu szkolnym uczeń jest :

a) uczciwy,

b) reaguje na dostrzeżone przejawy zła,

c) szanuje godność osobistą innych osób,

d) ma szacunek do pracy, mienia społecznego i własności prywatnej,

e) szanuje tradycje i wartości    

3 pkt.- Zawsze spełnia w/w wymagania.

2 pkt.- Zwykle spełnia w/w wymagania (zdarzyło się, że 1-2 razy nie wywiązał się z jednego  z w/w zadań).

1 pkt.- Rzadko spełnia w/w wymagania.

0 pkt.- Nigdy nie spełnia w/w wymagań.

 6) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

a) 3 pkt.- Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialnie reaguje na występujące zagrożenia.

b) 2 pkt.- Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował prawidłowo na zwróconą mu uwagę.

c) 1 pkt.- Czasami zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, co wynika z lekceważenia obowiązujących regulaminów i przepisów.

d) 0 pkt.- Uczeń często bywa agresywny, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego i innych lub często lekceważy istniejące niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

3.Ustalenia końcowe.

1) Przeliczenie ilości uzyskanych punktów na ocenę z zachowania.

 

Łączna liczba punktów:

Zachowanie:

18 pkt.

wzorowe

17 – 15 pkt.

bardzo dobre

14 – 12 pkt.

dobre

11 – 9 pkt.

poprawne

8 – 6 pkt.

nieodpowiednie

poniżej 5 pkt.

naganne

 

 

2.  Uczeń, który choć raz dopuścił się czynu rażąco wykraczającego poza powszechnie uznane normy społeczne (np. kradzież, rozbój, zniszczenie mienia społecznego), otrzymuje ocenę naganną, bez względu na ilość uzyskanych punktów.

3.  Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia (bez względu na ilość uzyskanych punktów) w przypadku stwierdzenia stosowania przez niego używek, dopuszczenia się fałszerstwa.

4.  Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

a) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

b) Zasady ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trybie odwoławczym określone zostały w załączniku nr 1 do Statutu Szkoły pt. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

7. Uczniowi, który na wniosek rodziców spełniał obowiązek szkolny poza szkołą nie wystawia się na świadectwie oceny z zachowania.

 

 CZĘŚĆ II

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 

ROZDZIAŁ I

OGÓLNE ZASADY KLASYFIKOWANIA

§ 1

1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa półrocza:

1) I półrocze z klasyfikacją śródroczną – zakończenie I półrocza następuje w ostatni piątek stycznia;

2) II półrocze z klasyfikacją roczną - zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 

  • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów i ocenianego ucznia.
  • Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego półrocza.

§ 2

  • W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania są ocenami opisowymi.
  • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  1.  

   stopień celujący – 6

    • stopień bardzo dobry – 5
    • stopień dobry – 4
    • stopień dostateczny – 3
    • stopień dopuszczający – 2
    • stopień niedostateczny – 1

 

  • Klasyfikacyjne oceny zachowania w klasach IV-VI ustala się według skali:
  • wzorowe;
  • bardzo dobre;
  • dobre;
  • poprawne;
  • nieodpowiednie;
  • naganne.

 

  • Stopnie klasyfikacyjne i klasyfikacyjne oceny zachowania zapisuje się w pełnym brzmieniu.

 

 § 3

  • Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują ucznia i jego wychowawcę o przewidywanej śródrocznej (rocznej) ocenie niedostatecznej, nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania oraz nieklasyfikowaniu. Wychowawcy zawiadamiają o tym rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Fakt poinformowania rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem.
  • Na tydzień przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach (śródrocznych) rocznych. Propozycja oceny winna być zapisana w zeszycie przedmiotowym i podpisana przez nauczyciela przedmiotu.
  • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 4

Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 5

Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 6

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

§ 7

  • Przedstawiona przez wychowawcę klasyfikacja na zebraniu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej jest ostateczna z zastrzeżeniem § 7 pkt. 2.
  • Ustalona przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów nieklasyfikacja może być zmieniona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.
  • Rada pedagogiczna na zebraniu plenarnym zatwierdza ostateczne wyniki klasyfikacji.

 

ROZDZIAŁ II

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 1

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 2

Informację o nieklasyfikowaniu ucznia z danych zajęć edukacyjnych wychowawca podaje rodzicom (opiekunom prawnym) na tydzień przed zebraniem rady pedagogicznej.

§ 3

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§ 4

Uczeń lub rodzice ucznia (prawni opiekunowie) składają podanie o egzamin klasyfikacyjny w terminie czterech dni od daty powiadomienia o nieklasyfikowaniu ucznia.

§ 5

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

§ 6

Termin egzaminu klasyfikacyjnego, przygotowanego z materiału programowego zrealizowanego z danych zajęć edukacyjnych z pierwszego lub drugiego półrocza, wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 7

W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w pierwszym półroczu danego roku szkolnego egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w pierwszym tygodniu drugiego półrocza, natomiast w przypadku nieklasyfikacji w drugim półroczu – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

§ 8

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, uczeń uczący się języka obcego we własnym zakresie.

§ 9

Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. Stopień trudności zadań powinien być zróżnicowany i badać umiejętności oraz wiadomości na każdym poziomie.

§ 10

Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

§ 11

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego może być obecny w charakterze obserwatora rodzic lub opiekun prawny.

§ 12

Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji);

2) termin egzaminu;

3) zadania egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego;

5) uzyskane oceny.

§ 13

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.

§ 14

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 15

Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 11.

§ 16

Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 17

Rodzice na swój ustny wniosek złożony do dyrektora szkoły w terminie 30 dni od daty egzaminu klasyfikacyjnego uzyskują prawo dostępu do wglądu do dokumentacji dotyczącej tego egzaminu.

 

ROZDZIAŁ III

EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 1

Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

§ 2

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.

2. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

§ 3

1. Rodzice składają podanie do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§ 4

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład Komisji wchodzą:
  • dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek.

 

  • Wymagania edukacyjne oraz przykładowe zadania i ćwiczenia dla ucznia zdającego egzamin poprawkowy przygotowuje nauczyciel uczący, uwzględniając kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń. Rodzic w ostatnim tygodniu nauki w danym roku szkolnym odbiera sporządzone wymagania, potwierdzając odbiór podpisem.
  • Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy Komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 5

  • Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 1. skład komisji,

   • termin egzaminu,
   • pytania egzaminacyjne,
   • wynik egzaminu.

 

  • Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub poczynaniach praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu i jego wynik.

§ 6

  • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  • Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

ROZDZIAŁ IV

ODWOŁANIA OD EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO I POPRAWKOWEGO

§ 1

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie od dnia uzyskania informacji o przewidywanej ocenie do 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno ‐ wychowawczych.

2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 2

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną lub semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

2. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym.

§ 3

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 4

W przypadku rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

§ 5

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) rzecznik praw ucznia przy samorządzie uczniowskim;

5) przedstawiciel rady rodziców.

§ 6

1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Ustalona prze komisję ocena z egzaminu poprawkowego przeprowadzonego w trybie odwoławczym jest ostateczna.

§ 7

1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji);

2) termin sprawdzianu;

3) w przypadku ust. 2 pkt. 1 - zadania sprawdzające;

4) wynik sprawdzianu (w przypadku ust. 1 pkt. 2 – wynik głosowania);

5) ustaloną ocenę.

 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.

§ 8

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu/egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

SPRAWDZIAN DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ -uchylony

 

CZĘŚĆ III

PROMOWANIE UCZNIÓW

ROZDZIAŁ I OGÓLNE ZASADY PROMOWANIA

§ 1

O przewidywanych ocenach niedostatecznych nauczyciele informują uczniów i ich wychowawcę na 5 tygodni przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca informuje w formie pisemnej rodziców (opiekunów prawnych) ucznia na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 2

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

§ 3

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne.

§ 2

Uczeń z klas IV-VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,75 (bez ocen dostatecznych i dopuszczających) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 3

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 4

Uczeń z klas IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 § 5

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 2, § 6 ust. 2 rozdziału „Odwołania od egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego”.

§ 5

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 6

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 (bez ocen dostatecznych i dopuszczających) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

ROZDZIAŁ II

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 1

1. Uczeń klas I-III otrzymuje nagrodę książkową za wzorową pracę i znakomite zachowanie. 2. Uczeń kończący klasę III otrzymuje ponadto dyplom ukończenia klasy III.

§ 2

1. Nagrody za 100% frekwencję i bardzo wysokie wyniki w nauce przyznawane są uczniom z klas I - VI dwa razy w ciągu roku szkolnego.

2. Na koniec I półrocza wyróżniający się uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4,50 (bez ocen dostatecznych i dopuszczających) oraz z co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania otrzymują nagrodę rzeczową.

3. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują:

  • dyplom za 100% frekwencję,
  • nagrodę książkową za bardzo dobre wyniki w nauce (gdy osiągną średnią ocen co najmniej 4,50 bez ocen dostatecznych i dopuszczających).

 

4. Wyróżniający się uczniowie kończący szkołę otrzymują:

  • nagrodę książkową za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym;
  • nagrodę książkową za pracę na rzecz społeczności szkolnej;
  • nagrodę książkową za znaczące osiągnięcia sportowe.

§ 3

Jeden uczeń z klas III - VI w danym roku szkolnym otrzymuje dyplom „Fair Play” oraz nagrodę rzeczową, jeśli wyróżnił się wzorową postawą, godnym reprezentowaniem szkoły na zewnątrz, pracą w pokonywaniu własnych trudności dydaktycznych. O przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody w danym roku szkolnym decyduje rada pedagogiczna.

 § 4

Uczniowie z klas IV - VI uzyskujący świadectwo z wyróżnieniem otrzymują dyplom wzorowego ucznia, a ich rodzice list gratulacyjny.

 

ROZDZIAŁ III

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA OCENIANIA,

KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

 

§ 1

1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację stwierdzającą przebieg nauki ucznia:

  • dziennik lekcyjny;
  • arkusz ocen;
  • protokoły zebrań rady pedagogicznej;
  • protokoły egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia;
  • księga uczniów.

 

2. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także uchwały rady pedagogicznej, dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów, ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki.

§ 2

1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jago nauki w danej szkole arkusz ocen.

2. Wpisów w arkuszach ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach rady pedagogicznej i protokołów ze sprawdzianów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych.

§ 3

1. Osoba wypełniająca arkusz potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.

2. Osobą wypełniającą arkusz jest wychowawca klasy.

3. W arkuszach ocen wpisuje się wyniki klasyfikacji rocznej.

§ 4

Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wpisuje się słownie w pełnym brzmieniu. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”.

§ 5

1. W arkuszach ocen, w rubryce „szczególne osiągnięcia ” odnotowuje się w szczególności:

  • udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu powiatowym;
  • osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej, co najmniej na szczeblu powiatowym

 

2. W rubrykach niewypełnionych wpisuje się poziomą kreskę.

3. W arkuszu ocen zamieszcza się również adnotacje o:

  • wydaniu świadectwa ukończenia szkoły i jego odpisów oraz duplikatu zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki;
  • sporządzeniu odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

 

4. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen.

5. Pomyłka w arkuszu ocen musi być sprostowana przez nauczyciela wpisującego ocenę, potwierdzona jego własnoręcznym podpisem (kolorem czerwonym).

 § 6

1. Świadectwa szkolne wypisują wychowawcy klasy.

 § 7

1.Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku szkolnego księgę arkuszy ocen.

2. Księgę arkuszy ocen stanowią złożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę.

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podlegają ewaluacji.

2. Rada Pedagogiczna ma prawo do wnoszenia poprawek do WZO i do jego modyfikacji.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do WZO:

Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednim lub nagannym zachowaniem.

 

Szewce Nadolne, dn. 26 sierpnia 2016 r.

 

Rada Pedagogiczna:                                      Dyrektor Szkoły:

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
  Szewce Nadolne 14
  99-311 Bedlno
  woj. łódzkie
 • (024)3830044 Fax:(024)3830044

Galeria zdjęć