Nawigacja

Dane szkoły

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła mieści się w budynku dwukondygnacyjnym. Posiada duże i przestrzenne sale lekcyjne.

Posiadamy nowo wyposażoną pracownię w 10 stanowisk uczniowskich i jedno centralne-serwer typu Microsoft z projektu finansowanego przez EFS. Pracownia podłączona do internetu. Ponadto istnieje możliwość korzystania z komputerów w klasach i bibliotece.

Istnieje sala korekcyjna, w której znajduje się ścianka wspinaczkowa. Boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej , boisko utwardzone do kosza-wyposażone w kosze, stół cementowy do tenisa stołowego. Magazynek sportowy wyposażony w podstawowy sprzęt sportowy, zestaw ćwiczeniowy do gimnastyki korekcyjnej, zestaw do zabaw ruchowych na placu zabaw.

Otoczenie naszej szkoły jest typowo wiejskie. Najbliżej położone miasta to: Kutno (20km) oraz Żychlin (12km). Szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które często dla realizacji zadań     i ambicji szkoły nauczyciele organizują społecznie. Teren szkolny zadbany, ukwiecony dużo miejsca na rekreację i zabawę dla dzieci, dobre wyposażenie placu zabaw.

Mamy wykwalifikowaną, odpowiedzialną, dyspozycyjną i kompetentną kadrę nauczycielską. Większość posiada dwa, trzy kierunki nauczania. Pedagodzy są otwarci na różne inicjatywy, chętni do działań społecznych. Doskonalą się na kursach, szkoleniach, warsztatach. Posiadają umiejętności pracy nowoczesnymi metodami. Chętnie współpracują z instytucjami. Posiadają doświadczenie w organizowaniu różnych przedsięwzięć na rzecz szkoły i wychowanków.

Szkoła realizowała kilka projektów pt.: „Szkoła Marzeń”, ”Radosna szkoła”, „Lokalni Liderzy Edukacji Ekologicznej” „Pracownie komputerowe dla szkół” i „Projekty rozwojowe szkół w Gminie Bedlno drogą do podniesienia kompetencji uczniów”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych                 i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Organizacja i sprawowane funkcje:

Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne. Etap pierwszy klasy I-III, etap drugi klasy IV-VI. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny (finansowany przez Gminę Bedlno),          do którego uczęszczają pięcio i sześcio – latki.

Obecnie w szkole uczy się 101 dzieci.

Osobą reprezentująca szkołę jest Dyrektor Szkoły mgr Joanna Jankowska.

Organami szkoły są:
Dyrektor Szkoły.
Rada Pedagogiczna.
Rada Rodziców.
Samorząd uczniowski.

Organem prowadzącym jest Gmina Bedlno, a organem nadzorującym Łódzki Kurator Oświaty.

Zasady funkcjonowania:

Dowóz uczniów zapewnia organ prowadzący.

Szkoła pracuje w godzinach 8.00 – 18.00

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy są rozpatrywane           z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.     oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

- umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do życia w warunkach współczesnego świata,

- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

- sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

- odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego przyjścia do momentu jego wyjścia ze szkoły,

Szkoła realizuje zadania wynikające z założeń dydaktycznych i wychowawczych. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia.


Szczegółowy opis kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych

Do obwodu szkoły należą sołectwa:

Potok, Mateuszew, Waliszew, Konstantynów, Szewce Nadolne, Szewce Owsiane, Stanisławice, Szewce Walentyna, Czarnów, Wojszyce Parcel, Wojszyce Kolonia, oraz miejscowość Bedlno Kamieniec

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
    Szewce Nadolne 14
    99-311 Bedlno
    woj. łódzkie
  • (024)3830044 Fax:(024)3830044

Galeria zdjęć